Chủ Nhật, Tháng Tư 14, 2024
Google search engine
HomeLISTENING A brief history of dogs

[Mp4] A brief history of dogs

Since their emergence over 200,000 years ago, modern humans have established homes and communities all over the planet. But they didn’t do it alone. Whatever corner of the globe you find homo sapiens in today, you’re likely to find another species nearby: Canis lupus familiaris. Whether they’re herding, hunting, sledding, or slouching, the sheer variety of domestic dogs is staggering.

 

But what makes the story of man’s best friend so surprising is that they all evolved from a creature often seen as one of our oldest rivals: Canis lupus, or the gray wolf.

 

When our Paleolithic ancestors first settled Eurasia roughly 100,000 years ago, wolves were one of their main rivals at the top of the food chain. Able to exert over 300 lbs. of pressure in one bone-crushing bite and sniff out prey more than a mile away, these formidable predators didn’t have much competition.

 

Much like human hunter-gatherers, they lived and hunted in complex social groups consisting of a few nuclear families, and used their social skills to cooperatively take down larger creatures. Using these group tactics, they operated as effective persistence hunters, relying not on outrunning their prey, but pursuing it to the point of exhaustion.

 

But when pitted against the similar strengths of their invasive new neighbors, wolves found themselves at a crossroads.

 

For most packs, these bourgeoning bipeds represented a serious threat to their territory.

 

But for some wolves, especially those without a pack, human camps offered new opportunities. Wolves that showed less aggression towards humans could come closer to their encampments, feeding on leftovers. And as these more docile scavengers outlasted their aggressive brethren, their genetic traits were passed on, gradually breeding tamer wolves in areas near human populations.

 

Over time humans found a multitude of uses for these docile wolves. They helped to track and hunt prey, and might have served as sentinels to guard camps and warn of approaching enemies.

 

Their similar social structure made it easy to integrate with human families and learn to understand their commands.

 

Eventually, they moved from the fringes of our communities into our homes, becoming humanity’s first domesticated animal.

 

The earliest of these Proto-Dogs or Wolf-Dogs, seem to have appeared around 33,000 years ago, and would not have looked all that different from their wild cousins.

 

They were primarily distinguished by their smaller size and a shorter snout full of comparatively smaller teeth. But as human cultures and occupations became more diverse and specialized, so did our friends.

 

Short stocky dogs to herd livestock by nipping their heels; elongated dogs to flush badgers and foxes out of burrows; thin and sleek dogs for racing; and large, muscular dogs for guard duty.

 

With the emergence of kennel clubs and dog shows during England’s Victorian era, these dog types were standardized into breeds, with many new ones bred purely for appearance.

 

Sadly, while all dog breeds are the product of artificial selection, some are healthier than others. Many of these aesthetic characteristics come with congenital health problems, such as difficulty breathing or being prone to spinal injuries.

 

Humanity’s longest experiment in controlled evolution has had other side effects as well. Generations of selection for tameness have favored more juvenile and submissive traits that were pleasing to humans.

 

This phenomenon of selecting traits associated with youth is known as neoteny (*), and can be seen in many domestic animals.

 

Thousands of years of co-evolution may even have bonded us chemically. Not only can canines understand our emotions and body language, but when dogs and humans interact, both our bodies release oxytocin; a hormone commonly associated with feelings of love and protectiveness.

 

It might be difficult to fathom how every Pomeranian, Chihuahua, and Poodle are descended from fierce wolves. But the diversity of breeds today is the result of a relationship that precedes cities, agriculture, and even the disappearance of our Neanderthal cousins.

 

And it’s heartening to know that given enough time, even our most dangerous rivals can become our fiercest friends.

 

Source: TED-Ed

WORD BANK:

emerge /ɪˈmɜːdʒ/ (v): xuất hiện

establish /ɪˈstæb.lɪʃ/ [B2] (v): thiết lập

homo sapiens /ˌhəʊ.məʊ ˈsæp.i.enz/ (n): con người

herd /hɜːd/ (v): chăn gia súc

sled /sled/ (v): trượt tuyết

slouch /slaʊtʃ/ (v): ngồi ủ rũ

sheer /ʃɪər/ [C1] (adj): lớn

staggering /ˈstæɡ.ər.ɪŋ/ [C1] (adj): đáng kinh ngạc

evolve /ɪˈvɒlv/ [C1] (v): tiến hóa

rival /ˈraɪ.vəl/ [C1] (v): đối thủ

Paleolithic /ˌpæl.i.əʊˈlɪθ.ɪk/ (adj): thuộc về thời kỳ đồ đá

ancestor /ˈæn.ses.tər/ [B2] (n): tổ tiên

settle /ˈset.əl/ [B2] (v): định cư

exert /ɪɡˈzɜːt/ (v): sử dụng (sức mạnh, quyền lực, ảnh hưởng)

sniff out /snɪf/ (v): đánh hơi ra  cái gì

formidable /fɔːˈmɪd.ə.bəl/ [C2] (adj): đáng gờm

hunter-gatherer /ˌhʌn.təˈɡæð.ər.ər/ (n): người săn bắn hái lượm

cooperatively /kəʊˈɒp.ər.ə.tɪv.li/ (adv): hợp tác, cùng nhau

tactic /ˈtæk.tɪk/ [C1] (n): chiến thuật

persistence /pəˈsɪs.təns/ [C2] (n): bền bỉ

outrun /ˌaʊtˈrʌn/ (v): chạy nhanh hơn

exhaustion /ɪɡˈzɔːs.tʃən/ [B2] (n): kiệt sức

pit against sb/sth /pɪt/ (v): đối đầu với, đương đầu với ai/cái gì

invasive /ɪnˈveɪ.sɪv/ (adj): xâm lấn

be at a crossroads (idiom): phải đưa ra nhữn quyết định quan trọng

pack /pæk/ [B2] (n): đàn

bourgeoning /ˈbɜː.dʒən.ɪŋ/ (adj): phát triển mạnh

biped /ˈbaɪ.ped/ (n): sinh vật hai chân

territory (n): lãnh thổ

aggression /əˈɡreʃ.ən/ [C1] (n): sự hung dữ

encampment /ɪnˈkæmp.mənt/ (n): nơi cắm trại

leftover /ˈleftˌəʊ.vər/ (n): thức ăn thừa

docile /ˈdəʊ.saɪl/ /ˈdɑː.səl/ (adj): ngoan ngoãn

scavenger /ˈskæv.ɪn.dʒər/ (n): động vật ăn xác thối

outlast /ˌaʊtˈlɑːst/ (v): tồn tại lâu hơn

brethren /ˈbreð.rən/ (n): người anh em

genetic trait /dʒəˌnet.ɪk treɪt/ (n): đặc điểm di truyền

pass on (v): truyền lại

breed /briːd/ [B2] (v): nhân giống

a multitude of /ˈmʌl.tɪ.tʃuːd/ (quant): vô số

sentinel /ˈsen.tɪ.nəl/ (n): lính canh

integrate with /ˈɪn.tɪ.ɡreɪt/ [C1] (v): hòa nhập với

command /kəˈmɑːnd/ [B2] (n): mệnh lệnh

fringe /frɪndʒ/ [C2] (n): vùng ven

domesticated /dəˈmes.tɪ.keɪ.tɪd/ (adj): được thuần hóa

Proto- /prəʊ.təʊ-/ (prefix): nguyên sinh

distinguish /dɪˈstɪŋ.ɡwɪʃ/ [B2] (v): phân biệt

snout /snaʊt/ (n): mõm

stocky /ˈstɒk.i/ (adj): mập

elongated /ˈiː.lɒŋ.ɡeɪ.tɪd/ (v): thon dài

flush sb/sth out /flʌʃ/ (v): tống khứ, xua đuổi

badger /ˈbædʒ.ər/ (n): con lửng

burrow /ˈbʌr.əʊ/ (n): hang

sleek /sliːk/ (adj): bóng mượt

kennel /ˈken.əl/ (n): chuồng chó

artificial /ˌɑː.tɪˈfɪʃ.əl/ [B2] (adj): nhân tạo

aesthetic /esˈθet.ɪk/ (adj): mang tính thẩm mỹ

congenital /kənˈdʒen.ɪ.təl/ (adj): bẩm sinh (bệnh)

prone to sth /prəʊn/ [C2] (adj): dễ bị tổn thương trước cái gì

spinal /ˈspaɪ.nəl/ (adj): thuộc về cột sống

juvenile /ˈdʒuː.vən.aɪl/ [C1] (adj): vị thành niên

submissive /səbˈmɪs.ɪv/ (adj): mang tính phục tùng

phenomenon /fəˈnɒm.ɪ.nən/ [C1] (n): hiện tượng

neoteny (n): ấu nhi

bond /bɒnd/ [C2] (v): gắn kết

canine /ˈkeɪ.naɪn/ (n): chó

fathom /ˈfæð.əm/ (v): hiểu, khám phá ra cái gì

fierce /fɪəs/ [B2] (adj): hung dữ

precede /prɪˈsiːd/ [C2] (v): có trước

heartening /ˈhɑː.tən.ɪŋ/ (adj): vui


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead


Lớp luyện thi IELTS online

Bạn đang có nhu cầu thi chứng chỉ IELTS cho đầu vào đại học, đi du học, xin việc hay xin cư trú và đang phân vân chưa biết học ở đâu?

Nếu bạn đang tìm kiếm dịch vụ luyện thi IELTS online với giáo viên uy tín và chất lượng, cũng như học phí phải chăng, thì thầy Trung (Admin và dịch giả chính của Read to Lead) có thể là một lựa chọn phù hợp dành cho bạn. 

Hãy liên hệ (nhắn tin) tới trang Facebook cá nhân của mình (https://www.facebook.com/nguyen.trung.509) để tìm hiểu về lớp học và được tư vấn cũng như được học thử nha!

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular