Chủ Nhật, Tháng Tư 21, 2024
Google search engine
HomeLISTENING Can the economy grow forever?

[Mp4] Can the economy grow forever?

Let’s say you discover a magical gold coin that doubles every 25 years, 75 years later, you’d only have eight coins. But 1,000 years later, you’d have over a trillion. And in just 4,600 years, your gold coins would outweigh the observable universe.

 

This periodic doubling is an example of exponential growth, and while we’re not in any danger of discovering a real-life golden goose-coin, something almost as consequential has been growing like this for the past 200 or so years: the global economy.

 

Many economists think that an eternally growing economy is necessary to keep improving people’s lives, and that if the global economy stops growing, people would fight more over the fixed amount of value that exists, rather than working to generate new value.

 

That raises the question: is infinite growth possible on a finite planet?

 

We measure economic growth by tracking the total financial value of everything a country (or the world) produces and sells on the market. These products can help us meet basic needs or improve our individual and collective quality of life. But they also, crucially, take resources to invent, build, or maintain.

 

For example, this smartphone. It’s valuable in part because it contains aluminum, gallium, and silicon, all of which took energy and resources to mine, purify, and turn into a phone. It’s also valuable because of all the effort that went into designing the hardware and writing the software. And it’s also valuable because a guy in a black turtleneck got up on stage and told you it was.

 

So how do we grow the total financial value of all things? One way is to make more things.  Another way is to invent new things.

 

However you do it, growing the economy requires resources and energy. And eventually, won’t we just run out?

 

To answer this question, let’s consider what goes into the economy and what comes out of it: its inputs are labor, capital, which you can think of as money, and natural resources, like water or energy. Its output is value.

 

Over the past 200 years, economies have gotten exponentially more efficient at producing value.

 

If we, as a species, are able to keep upgrading our economies so that they get ever-more efficient, we could theoretically pump out more and more value using the same, or, let’s be really ambitious here, fewer resources.

 

So, how do we do that? How do we increase efficiency?

With new technologies. This is where we hit a snag. New tech, in addition to making things more efficient, can also generate new demand, which ends up using more resources.

 

We’re actually not in imminent danger of running out of most resources. But we have a much bigger and more immediate problem: the global economy, and in particular those of rich countries, is driving climate change and destroying valuable natural environments on which all of us depend – soil, forests, fisheries, and countless other resources that help keep our civilization running.

 

So, what should we do?

This is where economists disagree. Most economists think that new ideas will be able to fix most of these problems. They argue that, in the same way that exponentially increasing resource and energy use have fueled exponential economic growth, human ingenuity has also increased exponentially, and will rise to meet these challenges in ways that we simply can’t predict.

 

For example, between 2000 and 2014, Germany grew their GDP by 16%, while cutting CO2 emissions by 12%. That’s impressive, but it’s not cutting emissions fast enough to limit warming to 1.5 degrees Celsius.

 

For this reason and others, some economists think the solution is to reengineer our economies completely.

 

They make the case that what we should really be doing is weaning ourselves from the addiction to growth and shifting to a post-growth economy.

 

What would that look like?

A post-growth economy wouldn’t assume that the economy should grow; instead, it would require us to focus on improving what we really need – things like renewable energy, healthcare, and public transportation.

 

To do that, post-growth economists suggest that rich countries should do things like guarantee living wages, reduce wealth and income inequality, and ensure universal access to public services, like healthcare.

 

In such an economy, people would be theoretically less dependent on their jobs to earn their living or get healthcare, so it might be more feasible to scale down production of things deemed less necessary.

 

But this raises other questions: who gets to define what’s necessary? How would we resolve the inevitable disagreements? Could we really do away with entire industries?

 

The “we’ll come up with new ideas to solve these problems” approach can seem as realistic as, well, a magical gold coin.

 

And the “we have to fundamentally change our economies” approach can seem politically daunting, particularly in rich countries.

 

One way or another, we have to find a way to benefit everyone while also taking care of our planet.

 

Source: TED-Ed

WORD BANK:

periodic /ˌpɪə.riˈɒd.ɪk/ (adj): định kỳ

exponential /ˌek.spəˈnen.ʃəl/ (adj): theo cấp số nhân

goose /ɡuːs/ (n): con ngỗng

consequential /ˌkɒnsɪˈkwenʃl/ (adj): thuộc về hậu quả

eternal /ɪˈtɜː.nəl/ (adj): vĩnh cửu

infinite /ˈɪn.fɪ.nət/ [C2] (adj): vô hạn

finite /ˈfaɪ.naɪt/ [C2] (adj): hữu hạn

collective /kəˈlek.tɪv/ (adj): mang tính tập thể

crucial /ˈkruː.ʃəl/ [B2] (adj): quan trọng

aluminum /əˈluː.mə.nəm/ (n): nhôm

gallium /ˈɡæliəm/ (n): gali

purify /ˈpjʊə.rɪ.faɪ/ (v): tinh chế

turtleneck /ˈtɜː.təl.nek/ (n): áo cổ lọ

run out [B2] (v): cạn kiệt

efficient /ɪˈfɪʃ.ənt/ [B1] (adj): hiệu quả

theoretically /θɪəˈret.ɪ.kəl.i/ [C2] (adv): về mặt lý thuyết

ambitious /æmˈbɪʃ.əs/ [B2] (adj): tham vọng

snag /snæɡ/ (n – informal): vấn đề, khó khăn

imminent /ˈɪm.ɪ.nənt/ [C2] (adj): sắp xảy ra

immediate /ɪˈmiː.di.ət/ [B2] (adj): cấp bách

fishery /ˈfɪʃ.ər.i/ (n): thủy sản, ngư nghiệp

civilization /ˌsɪv.əl.aɪˈzeɪ.ʃən/ [B2] (n): nền văn mình

fuel /ˈfjuː.əl/ (v): thúc đẩy

ingenuity /ˌɪn.dʒəˈnjuː.ə.ti (n): sự khéo léo

emissions /iˈmɪʃ.ənz/ [C1] (n): lượng khí thải

reengineer /riː ˌen.dʒɪˈnɪər/ (v): tái cấu trúc

addiction to sth /əˈdɪk.ʃən/ [B2] (n): cơn nghiện cái gì

assume /əˈsjuːm/ (v): giả định

guarantee /ˌɡær.ənˈtiː/ [B2] (v): đảm bảo

inequality /ˌɪn.ɪˈkwɒl.ə.ti/ [C2] (n): bất bình đẳng

universal /ˌjuː.nɪˈvɜː.səl/ [B2] (adj): phổ cập

feasible /ˈfiː.zə.bəl/ [C1] (adj): khả thi

deem /diːm/ [C2] (v): coi là, cho rằng

define /dɪˈfaɪn/ [B2] (v): định nghĩa, xác định

inevitable /ɪˈnev.ɪ.tə.bəl/ [C1] (adj): cần thiết, không thể thiếu

do away with sth (v): loại bỏ cái gì

come up with (v): nghĩ ra (ý tưởng)

fundamentally /ˌfʌn.dəˈmen.təl.i/ [C2] (adv): về căn bản

daunting /ˈdɔn·tɪŋ/ (adj): khó khăn


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead


Lớp luyện thi IELTS online

Bạn đang có nhu cầu thi chứng chỉ IELTS cho đầu vào đại học, đi du học, xin việc hay xin cư trú và đang phân vân chưa biết học ở đâu?

Nếu bạn đang tìm kiếm dịch vụ luyện thi IELTS online với giáo viên uy tín và chất lượng, cũng như học phí phải chăng, thì thầy Trung (Admin và dịch giả chính của Read to Lead) có thể là một lựa chọn phù hợp dành cho bạn. 

Hãy liên hệ (nhắn tin) tới trang Facebook cá nhân của mình (https://www.facebook.com/nguyen.trung.509) để tìm hiểu về lớp học và được tư vấn cũng như được học thử nha!

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular