Chủ Nhật, Tháng Tư 14, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateHow does your immune system work?

How does your immune system work?

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

    • Until a vaccine is available, our immune systems will need to adapt unaided to COVID-19.

 

    • The immune system is the body’s multi-level defense network against potentially harmful bacteria, viruses and other organisms.

 

    • A healthy lifestyle helps one’s immune system to be in the best shape possible to tackle pathogens, but it’s better to stop them entering the body in the first place.

 

The coronavirus pandemic has turned the world’s attention to the immune system, the body’s defense force against disease-causing bacteria, viruses and other organisms that we touch, ingest and inhale every day.

 

But what is the immune system exactly, and how does it help repel intruders?

 

Think of it as the body’s personal army working from the cellular to macro level. Each cell, molecule, tissue and organ in this army plays a vital role in warding off invading pathogens, and also helps guard against internal threats like cancer.

 

The system has two types of response: innate and adaptive.

 

The body’s natural barriers against disease-causing intruders – for example, our skin, the mucus and hairs in our nose, and the acid in our stomachs – are part of our innate immune systems.

 

Adaptive immunity develops over a lifetime of contact with pathogens and vaccines, preparations which help our immune systems to distinguish friend from foe.

 

Vaccination safely teaches our adaptive immune systems to repel a wide range of diseases, and thus protect ourselves and others.

 

There is currently no vaccine for coronavirus, and we may not see one for 18 months or longer. So, for now, our immune systems must adapt unaided to this potentially deadly threat.

 

So, how to help your immune system?

 

A healthy lifestyle – not smoking, drinking little or no alcohol, sleeping well, eating a balanced diet, taking regular moderate exercise and reducing stress – helps our immune systems to be in the best shape possible to tackle pathogens.

 

But the first line of defense is to prevent infection from entering the body.

 

The World Health Organization’s (WHO) recommended basic protective measures against COVID-19 are frequent hand washing with soap and water, or cleaning hands with alcohol-based solutions; maintaining social distancing; avoiding touching your eyes, nose and mouth; and covering your nose and mouth with a bent elbow or tissue when you cough or sneeze.

 

These simple actions are vital to slowing the spread of a new disease like the coronavirus – to which nearly everyone is susceptible, but particularly older people and those with underlying health conditions.

 

Source: https://www.weforum.org/agenda/2020/04/immune-system-fight-off-disease-coronavirus-covid19-pandemic/?fbclid=IwAR32awnPVEgGEa_gzdClMnF5BoXw5WJVM73e5sPph0vdc_KJw5ptSrkceQI

WORD BANK:

immune system /ɪˈmjuːn ˌsɪs.təm/ [C2] (n): hệ miễn dịch

adapt to sth /əˈdæpt/ [B2] (v): thích nghi với cái gì

unaided /ˌʌnˈeɪ.dɪd/ (adj, adv): không có sự hỗ trợ, tự (làm gì)

bacteria /bækˈtɪə.ri.ə/ (n): vi khuẩn

organism /ˈɔː.ɡən.ɪ.zəm/ (n): sinh vật

in (the best) shape [B2] (phrase): ở trạng thái tốt (nhất)

tackle /ˈtæk.əl/ [B2] (v): xử lý

pathogen /ˈpæθ.ə.dʒən/ (n): mầm bệnh

pandemic /pænˈdem.ɪk/ (n): đại dịch

ingest /ɪnˈdʒest/ (v): ăn vào, uống vào

inhale /ɪnˈheɪl/ (v): hít vào

repel /rɪˈpel/ (v): đẩy lùi

intruder /ɪnˈtruː.dər/ [C2] (n): kẻ xâm nhập

cellular /ˈsel.jə.lər/ (adj): thuộc về tế bào

macro /ˈmæk.rəʊ/ (adj): vĩ mô

molecule /ˈmɒl.ɪ.kjuːl/ (n): phân tử

tissue /ˈtɪʃ.uː/ (n): mô

organ /ˈɔː.ɡən/ [C1] (n): cơ quan (nội tạng)

ward off sb/sth /wɔːd/ (v): ngăn chặn

internal /ɪnˈtɜː.nəl/ [B2] (adj): bên trong

threat /θret/ [B2] (n): mối đe dọa

innate /ɪˈneɪt/ [C2] (adj): bẩm sinh

adaptive /əˈdæp.tɪv/ (adj): thích nghi

mucous /ˈmjuː.kəs/ (n): chất nhầy

foe /fəʊ/ (n): kẻ thù

vaccination /ˌvæk.sɪˈneɪ.ʃən/ [C2] (n): sự tiêm phòng

a wide range of /reɪndʒ/ (quant): một loạt

infection /ɪnˈfek·ʃən/ (n): sự lây nhiễm

solution /səˈluː.ʃən/ (n): dung dịch

social distancing /ˈsəʊ.ʃəl ˈdɪs.tən.sɪŋ/ (n): giãn cách xã hội

bent /bent/ (adj): gập

elbow /ˈel.bəʊ/ [B1] (n): khuỷu tay

cough /kɒf/ [B1] (v, n): ho

sneeze /sniːz/ [B2] (v): hắt hơi

vital /ˈvaɪ.təl/ [B2] (adj): vô cùng quan trọng

susceptible /səˈsep.tə.bəl/ (adj): dễ mắc phải, dễ tổn thương

underlying /ˌʌn.dəˈlaɪ.ɪŋ/ [C2] (adj): tiềm ẩn


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular