Paralyzed man walks again thanks to spinal implant

0
1068

New electrical implants were able to assist subjects with spinal injuries in walking and regaining feeling in their limbs. – Các phương pháp cấy ghép xung điện mới có thể hỗ trợ những người bị chấn thương cột sống đi lại và lấy lại cảm giác ở các chi.

(CNN) A man with a spinalcord injury leaving him wheelchair bound has been able to walk thanks to a revolutionary new spinal implant.

(CNN) Một người đàn ông bị chấn thương dây thần kinh cột sống khiến anh phải ngồi xe lăn đã có thể đi lại nhờ phương pháp cấy ghép cột sống mang tính cách mạng.

Two other men involved in the study were also able to regain control of their leg muscles after they were implanted with electrical stimulators that could help compensate for the damage to their spinal cords, according to new research published in the journal Nature.

Theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature, hai người đàn ông khác tham gia vào nghiên cứu cũng đã có thể lấy lại khả năng kiểm soát cơ bắp ở chân sau khi họ được cấy các thiết bị kích thích xung điện có thể giúp bù đắp tổn thương đối với dây thần kinh cột sống.

The spinal cord carries messages from the brain to other parts of the body, allowing us to move our limbs, feel sensations like pressure or temperature, and control vital functions.

Tủy sống mang tín hiệu từ não đến các bộ phận khác của cơ thể, cho phép chúng ta di chuyển các chi, cảm nhận các cảm giác như áp lực hoặc nhiệt độ và kiểm soát các chức năng quan trọng.

If it is damaged, the neural signals can have trouble getting through, leaving a person paralyzed or otherwise disabled. In this experiment, researchers at the Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne used electrical implants to bridge the gap in the spinal cord, helping to carry the messages from the brain across the damaged area into a non-damaged part of the spinal cord lower down.

Nếu chúng (các dây thần kinh cột sống) bị tổn thương, các tín hiệu thần kinh có thể khó được truyền qua, khiến một người bị tê liệt hoặc bị tàn tật. Trong thí nghiệm này, các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ ở Lausanne đã sử dụng phương pháp cấy ghép xung điện để thu hẹp khoảng cách trong dân thần kinh cột sống, giúp đưa các thông điệp từ não qua khu vực bị tổn thương tới phần không bị tổn thương của tủy sống ở phía dưới .

The effects of the treatment lasted beyond when the electrical signals stopped, and “all of the participants retained some improvement in muscle movement even after the stimulation therapy,” according to Nature.

Hiệu quả của việc điều trị kéo dài kể cả khi các tín hiệu điện đã dừng lại và “tất cả những người tham gia vẫn duy trì được sự cải thiện trong chuyển động cơ ngay cả sau liệu pháp kích thích”, theo tờ Nature.

David M’zee was told he would never walk again after a sporting accident. – Người ta nói với David M’zee rằng anh sẽ không bao giờ có đi lại được nữa sau một tai nạn thể thao.

While the results were astonishing, the team was quick to caution that the treatment — called epidural electrical stimulation — is in the early stages and it is not clear for how many people this would work. Importantly, the current sample size was very small, and all involved in the study retained some level of motor function below their injuries, even if this was not enough to walk unaided.

Mặc dù kết quả thật đáng kinh ngạc, nhóm nghiên cứu đã nhanh chóng cảnh báo rằng phương pháp điều trị này – được gọi là kích thích điện ngoài màng cứng – đang ở giai đoạn đầu và chữa rõ sẽ có tác dụng với bao nhiêu người. Điều quan trọng là, kích thước mẫu thí nghiệm (số người tham gia thí nghiệm) hiện tại là rất nhỏ và tất cả những người tham gia nghiên cứu mới chỉ đạt đến một mức độ chức năng vận động nhất định dưới vị trí chấn thương, và họ thâm chí chưa thể đi lại mà không có sự hỗ trợ.

One positive sign about the study is that the electrical stimulation was not simply moving the muscles by itself, in the way that sending current through a dead body will make it twitch, but that it relied on the subjects attempting to move their limbs.

Một dấu hiệu tích cực về nghiên cứu này là việc kích thích xung điện không chỉ thuần di chuyển các cơ bắp, bằng cách gửi dòng điện qua phần cơ thể bị liệt khiến nó co giật, mà dựa vào chính những người bệnh đang cố gắng di chuyển các chi của họ.

“It really works as an amplifier,” study lead Grégoire Courtine told Nature. “It’s not that we’re taking over control of the leg. The patients — they have to do it.”

“Nó thực sự hoạt động như một bộ khuếch đại“, trưởng nhóm nghiên cứu Grégoire Courtine nói với tờ Nature. “Chúng tôi không chiếm quyền kiểm soát chân [của người bệnh]. Các bệnh nhân – tự họ phải làm điều đó.”

He said that after two days, the new movement became almost natural to the subjects and within a week, they were able to walk with limited assistance. This included one person previously had no movement in his legs, and one whose left leg had been completely paralyzed, according to Nature.

Ông nói rằng sau hai ngày, cử động mới trở nên gần như tự nhiên đối với các bệnh nhân và trong vòng một tuần, họ đã có thể đi bộ với sự hỗ trợ hạn chế. Các đối tượng nghiện cứu này bao gồm một người trước đây không thể cử động ở cả hai chân và một người có chân trái đã bị tê liệt hoàn toàn, theo Nature.

“Not so long ago, the hope that someone paralyzed for years by a severe spinal-cord injury would ever be able to walk again was just that — hope,” the journal said in an editorial about the new research. “But recent advances are bringing those hopes closer to reality.”

Tờ tạp chí cho biết trong một bài viết về nghiên cứu mới: “Cách đây không lâu, hy vọng rằng một người bị tê liệt trong nhiều năm do chấn thương cột sống nghiêm trọng có thể đi lại được chỉ là hy vọng. Nhưng những tiến bộ gần đây mang những hy vọng đó đến gần hơn với thực tế.”

In a study published in the New England Journal of Medicine in September, researchers at the Kentucky Spinal Cord Injury Research Center at the University of Louisville described how two of four patients with “motor complete spinal cord injury” — meaning no voluntary movement below their injury — were able to walk again after being implanted with a spinal cord stimulation device and then undergoing extensive physical therapy. They walk with the aid of walkers.

Trong một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học New England vào tháng 9, các nhà nghiên cứu tại Trung tâm nghiên cứu chấn thương tủy sống Kentucky tại Đại học Louisville đã mô tả cách mà 2 trong số 4 bệnh nhân bị “chấn thương tủy sống hoàn toàn” – có nghĩa là không thể tự cử động ở phần dưới chấn thương – đã có thể đi lại sau khi được cấy ghép thiết bị kích thích tủy sống và sau đó trải qua vật lý trị liệu mở rộng. Họ đi bộ với sự trợ giúp của những người có khả năng đi lại.

“This should change our thinking about people with paralysis,” said Susan Harkema, one of the lead researchers of that study who is a professor in the Department of Neurological Surgery at the University of Louisville when that study was published. “It’s phenomenal. This new knowledge is giving us the tools to develop new strategies and tools for recovery in people with chronic spinal injuries.”

“Điều này sẽ thay đổi suy nghĩ của chúng ta về những người bị liệt”, theo Susan Harkema, một trong những nhà nghiên cứu chính của nghiên cứu này và là giáo sư của Khoa Phẫu thuật Thần kinh tại Đại học Louisville. “Thật phi thường. Kiến thức mới này mang đến cho chúng ta các công cụ để phát triển các chiến lược và công cụ mới để phục hồi chức năng ở những người bị chấn thương cột sống mãn tính.”

Another study also published in September in the journal Nature Medicine unveiled similar results. A man paralyzed since 2013 regained his ability to stand and walk with assistance due to spinal cord stimulation and physical therapy, according to research done in collaboration with the Mayo Clinic and the University of California, Los Angeles.

Một nghiên cứu khác cũng được công bố vào tháng 9 trên tạp chí Y học Tự nhiên đã tiết lộ những kết quả tương tự. Một người đàn ông bị liệt từ năm 2013 đã lấy lại được khả năng đứng và đi lại với sự trợ giúp từ việc kích thích tủy sống và vật lý trị liệu, theo nghiên cứu được thực hiện với sự hợp tác của Mayo Clinic và Đại học California, Los Angeles.

“What this is teaching us is that those networks of neurons below a spinal cord injury still can function after paralysis,” Dr. Kendall Lee, the co-principal investigator and director of Mayo Clinic’s Neural Engineering Laboratories, said in a press release when the study was released.

“Điều này cho chúng ta thấy rằng những mạng lưới nơ-ron bên dưới vùng chấn thương cột sống vẫn có thể hoạt động sau khi bị tê liệt”, Tiến sĩ Kendall Lee, trưởng điều tra viên và giám đốc của Phòng thí nghiệm Kỹ thuật thần kinh của Mayo Clinic, cho biết trong một thông cáo báo chí khi nghiên cứu đã được phát hành.

“These studies provide important additional evidence to the continued advances being made in the spinal cord injury field,” Monica Perez, a professor in the Department of Neurological Surgery with the Miami Project to Cure Paralysis at the University of Miami said previously. She said it shows more proof that people with severe paralysis often have residual connections that “can be engaged in a functionally relevant manner — and that’s amazing.”

“Các nghiên cứu này cung cấp thêm những bằng chứng quan trọng cho những tiến bộ liên tục được thực hiện trong lĩnh vực chấn thương tủy sống, ông Cameron Monica Perez,” giáo sư Khoa Phẫu thuật Thần kinh với Dự án Miami để Chữa bệnh liệt tại Đại học Miami cho biết trước đây. Bà nói rằng nó cho thấy nhiều bằng chứng hơn rằng những người bị tê liệt nghiêm trọng thường vẫn còn các kết nối mà “có thể tham gia vào việc phục hồi chức năng – và điều đó thật đáng kinh ngạc”.

Patients like David M’zee who took part in the new study. The 30-year-old Swiss man was told by doctors he would never walk again after a sporting accident. Now he’s able to walk around half a mile with the implant turned on.

Những bệnh nhân như David M’zee tham gia vào nghiên cứu mới này. Các bác sĩ nói với người đàn ông Thụy Sĩ 30 tuổi này rằng anh sẽ không bao giờ có thể đi lại được nữa sau một tai nạn thể thao. Bây giờ anh ấy có thể đi bộ khoảng nửa dặm khi thiết bị cấy ghép được bật lên.

“To me it means a lot. I’m surprised at what we have been able to do. I think you’ve got to try the impossible to make the impossible possible. It’s a lot of fun — it feels really good,” he told the BBC.

Anh nói với BBC: “Đối với tôi điều này thực sự có ý nghĩa to lớn. Tôi ngạc nhiên với những gì chúng ta đã làm được. Tôi nghĩ các bạn đã phải thử những điều không thể để biến nó thành có thể. Thật là vui – cảm giác thực sự tuyệt vời”.

Source: https://edition.cnn.com/2018/11/01/health/spinal-cord-walk-research-intl/index.html?fbclid=IwAR0gnEcTlQsm78NTW9g8yhFmVwujKiNGTkxHh5JF7TdhP8z_o5_7G1t8VTQ

WORD BANK:

spinal cord /ˌspaɪ.nəl ˈkɔːd/ (n): dây thần kinh cột sống

spine /spaɪn/ [C1] (n): cột sống

revolutionary /ˌrev.əˈluː.ʃən.ər.i/ [B1] (adj): mang tính cách mạng

implant /ɪmˈplɑːnt/ (v, n): cấy ghép

stimulator /ˈstɪm.jə.leɪ.tər/ (n): thiết bị kích thích

compensate for sth /ˈkɒm.pən.seɪt/ [C1] (v): bù đắp cho điều gì

sensation /senˈseɪ.ʃən/ [B2] (n): cảm giác

neural /ˈnjʊə.rəl/ (adj): thuộc về thần kinh

paralyzed /ˈpær.əl.aɪzd/ (adj): bị tê liệt

bridge the gap (idiom): thu hẹp khoảng cách

retain /rɪˈteɪn/ [C1] (v): duy trì, giữ lại

therapy /ˈθer.ə.pi/ [B2] (n): liệu pháp

astonishing /əˈstɒn.ɪ.ʃɪŋ/ [B2] (adj): đáng kinh ngạc

epidural /ˌep.ɪˈdʒʊə.rəl/ (medical term): ngoài màng cứng

motor function (medical term): chức năng vận động

unaided /ˌʌnˈeɪ.dɪd/ (adj): không có sự hỗ trợ

twitch /twɪtʃ/ (v): co giật

amplifier /ˈæm.plɪ.faɪ.ər/ (n): bộ khuếch đại

editorial /ˌed.ɪˈtɔː.ri.əl/ (n): bài viết, bài báo

advance /ədˈvɑːns/ (n): tiến bộ

stimulation /ˌstɪm.jəˈleɪ.ʃən/ (n): sự kích thích

extensive /ɪkˈsten.sɪv/ [B2] (adj): mở rộng

phenomenal /fəˈnɒm.ɪ.nəl/ [C2] (adj): phi thường

chronic /ˈkrɒn.ɪk/ [C2] (adj): mãn tính

unveil /ʌnˈveɪl/ (v): tiết lộ

residual /rɪˈzɪdʒ.u.əl/ (adj): dư thừa

TẢI FILE PDF CỦA BÀI ĐỌC TẠI: http://short2win.biz/kFpYTYC


ỦNG HỘ TÀI CHÍNH READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead