Chủ Nhật, Tháng Tư 21, 2024
Google search engine
HomeNEWSEnvironmentPLANET HAS ONLY UNTIL 2030 TO STEM CATASTROPHIC CLIMATE CHANGE, EXPERTS WARN

PLANET HAS ONLY UNTIL 2030 TO STEM CATASTROPHIC CLIMATE CHANGE, EXPERTS WARN

Governments around the world must take “rapid, far-reaching and unprecedented changes in all aspects of society” to avoid disastrous levels of global warming, says a stark new report from the global scientific authority on climate change.

Nhiều chính phủ trên toàn thế giới phải thực hiện “những thay đổi nhanh chóng, sâu rộngchưa từng có trong mọi mặt của xã hội” để tránh nóng lên toàn cầu ở mức độ thảm khốc, theo một báo cáo mới nổi bật từ những chuyên gia uy tín trong lĩnh vực khoa học về biến đổi khí hậu.

The report issued Monday by the UN Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), says the planet will reach the crucial threshold of 1.5 degrees Celsius (2.7 degrees Fahrenheit) above pre-industrial levels by as early as 2030, precipitating the risk of extreme drought, wildfires, floods and food shortages for hundreds of millions of people.

Báo cáo đã được phát hành vào thứ 2 bởi UN ủy ban chính phủ về biến đổi khi hậu (IPCC), nói rằng ngay đầu năm 2030, hành tinh sẽ đạt đến ngưỡng quyết định 1,5oC (2,7ºF) so với mức trước công nghiệp hóa vào khoảng năm 2030, dự đoán nguy cơ hạn hán, cháy rừng, lụt lội và thiếu lương thực nghiêm trọng đối với hàng trăm triệu người.

The date, which falls well within the lifetime of many people alive today, is based on current levels of greenhouse gas emissions.

Nhiều người đang sống hôm nay sẽ chứng kiến thời điểm [được đưa ra trong báo cáo], dựa vào mức phát sinh khí thải nhà kính hiện tại.

The planet is already two-thirds of the way there, with global temperatures having warmed about 1 degree C. Avoiding going even higher will require significant action in the next few years.

Hành tinh đã đi 2/3 quãng đường, với nhiệt độ toàn cầu đã ấm lên 1ºC. Để tránh sự nóng lên hơn nữa chúng ta phải có những hành động thiết yếu trong những năm tiếp theo.

“This is concerning because we know there are so many more problems if we exceed 1.5 degrees C global warming, including more heatwaves and hot summers, greater sea level rise, and, for many parts of the world, worse droughts and rainfall extremes,” Andrew King, a lecturer in climate science at the University of Melbourne, said in a statement.

“Đây là một mối lo ngại vì chúng ta biết rằng sẽ có rất nhiều vấn đề nếu nhiệt độ toàn cầu tăng 1,5oC, bao gồm nhiều đợt nắng nóng và những mùa hè oi bức, mực nước biển tăng cao hơn và với nhiều nơi trên thế giới, hạn hán càng tồi tệ hơn và lượng mưa thì đạt cực điểm”- Andrew King, giảng viên về khoa học khí hậu của Đại Học Melbourne, phát biểu trong một tuyên bố.

Global net emissions of carbon dioxide would need to fall by 45% from 2010 levels by 2030 and reach “net zero” around 2050 in order to keep the warming around 1.5 degrees C.

Lượng khí thải CO2 trên toàn cầu cần phải giảm xuống còn 45% vào năm 2030 so với mức năm 2010 và đạt “chuẩn 0” vào năm 2050 để giữ sự nóng lên xung quanh mức 1,5oC.

Lowering emissions to this degree, while technically possible, would require widespread changes in energy, industry, buildings, transportation and cities, the report says.

Giảm lượng khí thải xuống mức độ này, mặc dù về mặt kĩ thuật là có thể, sẽ đòi hỏi sự thay đổi rộng khắp trong về mặt năng lượng, công nghiệp, xây dựng, giao thông và những thành phố, báo cáo cho hay.

“The window on keeping global warming below 1.5 degrees C is closing rapidly and the current emissions pledges made by signatories to the Paris Agreement do not add up to us achieving that goal,” added King.

“Khả năng chúng ta giữ sự nóng lên toàn cầu dưới mức 1.5ºC đang đóng lại nhanh chóng và các cam kết về lượng khí thải hiện nay được đưa ra bởi các bên kí kết vào Hiệp đinh Paris, không đủ để chúng ta đạt được mục tiêu đó” ông King cho biết thêm.

Consequences of past inaction – Hậu quả của việc không hành động trong quá khứ

The report makes it clear that climate change is already happening — and what comes next could be even worse, unless urgent international political action is taken.

Bản báo cáo chỉ rõ rằng biến đổi khí hậu đã và đang xảy ra – và những gì sắp xảy ra tiếp theo có thể thậm chí còn tệ hơn, trừ khi các hành động chính trị quốc tế khẩn cấp được thự hiện.

“One of the key messages that comes out very strongly from this report is that we are already seeing the consequences of 1 degree C of global warming through more extreme weather, rising sea levels and diminishing Arctic sea ice, among other changes,” said Panmao Zhai, co-chair of IPCC Working Group I.

“Một trong những thông điệp then chốt được đưa ra một cách đầy mạnh mẽ từ bản báo cáo này là chúng ta đã và đang nhìn thấy những hậu quả của mức nóng lên toàn cầu 1ºC thông qua thời tiết khắc nghiệt hơn, mực nước biển dâng cao và sự thu hẹp vùng băng ở Bắc Cực, và thông qua nhiều sự biến đổi khác,” Panmao Zhai – đồng chủ tịch nhóm hành động số 1 của IPCC.

Even if warming is kept at or just below 1.5 degrees C, the impacts will be widespread and significant.

Thậm chí nếu sự nóng lên được giữ ở mức bằng hoặc dưới 1.5ºC đi nữa thì những tác động cũng sẽ rộng khắp và đáng kể.

Temperatures during summer heatwaves, such as those just experienced across Europe this summer, can be expected to increase by 3 degrees C says the report.

Báo cáo cho hay: Nhiệt độ trong những đợt nắng nóng mùa hè, như những đợt nóng vừa trải qua ở khắp Châu Âu mùa hè này được cho là sẽ tăng 3ºC.

More frequent or intense droughts, such as the one that nearly ran the taps dry in Cape Town, South Africa, as well as more frequent extreme rainfall events such as hurricanes Harvey and Florence in the United States, are also pointed to as expectations as we reach the warming threshold.

Những đợt hạn hán dữ dội và thường xuyên hơn, chẳng hạn như đợt hạn hán gân đây làm cạn kiệt nguồn nước ở Cape Town, Nam Phi, cũng như những đợt mưa dữ dội thường xuyên xảy ra hơn trước, chẳng hạn như cơn bão Harvey and Florence ở Mỹ, cũng được dự báo là sẽ xảy ra khi mà chúng ta đạt đến ngưỡng nóng lên toàn cầu đó.

Coral reefs will also be drastically affected, with between 70 and 90% expected to die off, including Australia’s Great Barrier Reef.

Những rặng san hô cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, với khoảng từ 70% đến tới 90% được cho rằng sẽ biến mất, bao gồm cả rặng san hô lớn của Úc.

Countries in the southern hemisphere will be among the worse off, the report said, “projected to experience the largest impacts on economic growth due to climate change should global warming increase.”

Những quốc gia ở bán cầu nam sẽ nằm trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất, báo cáo nói rằng “được dự báo là sẽ trải qua những tác động lớn nhất đến sự phát triển kinh tế do biến đổi khí hậu nếu sự nóng lên toàn cầu tiếp tục diễn ra.”

The report underlines how even the smallest increase in the base target would worsen the impact of recent natural disasters.

Báo cáo nhấn mạnh dù chỉ một sự tăng nhỏ nhất so với mục tiêu cơ bản cũng sẽ gây ra những ảnh hưởng tồi tệ hơn bị gây ra bởi thiên tai.

“Every extra bit of warming matters, especially since warming of 1.5 degrees C or higher increases the risk associated with long-lasting or irreversible changes, such as the loss of some ecosystems,” said Hans-Otto Pörtner, Co-Chair of IPCC Working Group II.

“Mỗi một chút tăng lên của các yếu tố làm nóng, đặc biệt là bởi mức nóng lên 1,5 độ C hoặc cao hơn sẽ làm tăng nguy cơ liên quan đến những thay đổi lâu dài hoặc không thể đảo ngược chẳng hạn như việc mất đi một số hệ sinh thái” Hans-Otto Pörtner, đồng chủ tịch Nhóm hành động số 2 của IPCC.

The report cites specific examples of how impacts of global warming would be lessened with the 1.5 degrees C increase, compared to the 2 degrees C increase:

Báo cáo trích dẫn các ví dụ cụ thể cho thấy tác động của sự nóng lên toàn cầu sẽ nhỏ hơn thế nào khi trái đất ấm lên 1.5 độ C , so với mức tăng 2 độ C.

  • Global sea levels would rise 10 cm lower by 2100.

          Mực nước biển dâng sẽ thấp hơn 10cm đến năm 2100

  • The likelihood of an Arctic Ocean free of sea ice in summer would be once per century, instead of at least once per decade.

          Khả năng Biển Bắc không có băng vào mùa hè sẽ xảy ra 1 lần trong mỗi thế kỷ, thay vì 1 lần trong mỗi thập kỷ.

  • Coral reefs would decline by 70% to 90% instead of being almost completely wiped out.

          Những rặng san hô sẽ giảm khoảng 70% đến 90% thay vì gần như bị xóa sổ hoàn toàn.

Source: https://edition.cnn.com/2018/10/07/world/climate-change-new-ipcc-report-wxc/index.html

WORD BANK:

far-reaching /ˌfɑːˈriː.tʃɪŋ/ (adj): sâu rộng

unprecedented /ʌnˈpres.ɪ.den.tɪd/ [C2] (adj): chưa từng có

disastrous /dɪˈzɑː.strəs/ [C1] (adj): thảm khốc

stark /stɑːk/ (adj): nổi bật

threshold /ˈθreʃ.həʊld/ (n): ngưỡng

extreme /ɪkˈstriːm/ [B2] (adj): nghiêm trọng

shortage /ˈʃɔː.tɪdʒ/ [B2] (n): sự thiếu hụt

pledge /pledʒ/ (n, v): cam kết

urgent /ˈɜː.dʒənt/ [B1] (adj): khẩn cấp

diminish /dɪˈmɪn.ɪʃ/ [C1] (v): thu hẹp

across /əˈkrɒs/ (adv): khắp

intense /ɪnˈtens/ [C1] (adj): dữ dội

drastic /ˈdræs.tɪk/ [C1] (adj): nghiêm trọng

hemisphere /ˈhem.ɪ.sfɪər/ (n): bán cầu

associated with /əˈsəʊ.si.eɪ.tɪd/ (adj): liên quan đến

irreversible /ˌɪr.ɪˈvɜː.sə.bəl/ [C2] (adj): không thể đảo ngược

the likelihood of sth /ˈlaɪ.kli.hʊd/ [C2] (n): khả năng xảy ra điều gì

TẢI FILE PDF CỦA BÀI ĐỌC TẠI: http://vnurl.xyz/5XVhkm7

ỦNG HỘ TÀI CHÍNH READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular