Robot ‘shark’ that eats plastic waste launched to tackle pollution

0
572

An autonomous marine robot has been released at a Devon harbour in an attempt to clear it of plastic waste.

Một robot tự động dưới nước đã được thả tại bến cảng Devon (phía Tây Nam nước Anh) trong một nỗ lực dọn rác thải nhựa.

With the ability to “swallow” up to 60kg of debris in one trip, the WasteShark has been proposed as a way to clean up coastal waters in the country’s most vital marine zones.

Với khả năng “nuốt chửng” tới 60kg mảnh vụn (rác) trong một chuyến đi, WasteShark đã được đề xuất như một cách để làm sạch các vùng nước ven bờ ở các vùng biển quan trọng nhất của Anh.

Modelling their drone on the world’s largest fish, the whale shark, the creators say it emits no pollution and poses no threat to local wildlife.

Mô phỏng thiết bị không người lái của mình dựa trên loài cá lớn nhất thế giới, cá mập voi, các nhà sáng tạo nói rằng thiết bị này không phát thải ô nhiễm và không gây nguy hiểm cho các loài động vật hoang dã địa phương.

Unlike its enormous namesake, which swims around with its mouth open to capture plankton and small fish, the WasteShark consumes any plastic waste that crosses its path.

Khác với loài động vật khổng lồ bơi xung quanh với cái miệng mở rộng để bắt những sinh vật phù du và cá nhỏ, WasteShark tiêu thụ bất kỳ chất thải nhựa nào đi ngang đường của nó.

The robot has already been launched in five countries since it was created by Dutch environmental technology company RanMarine.

Robot này đã được thả tại năm quốc gia kể từ khi nó được tạo ra bởi công ty công nghệ môi trường Hà Lan RanMarine.

Its inventors say a single WasteShark deployed five days a week has the capacity to clear 15.6 tons of waste from waterways every year.

Các nhà phát minh cho biết một WasteShark được triển khai năm ngày một tuần có khả năng dọn sạch 15,6 tấn chất thải từ đường thủy mỗi năm.

The launch at Ilfracombe Harbour in north Devon is part of an effort by WWF and Sky Ocean Rescue to protect Britain’s protected marine areas, which have been specially designated due to their important species and habitats.

Việc thả robot này tại Cảng Ilfracombe ở phía bắc Devon là một phần trong nỗ lực của WWF và Sky Ocean Rescue để bảo vệ các vùng biển được bảo vệ của Anh, vốn được chỉ định đặc biệt do các loài động thực vật quan trọng và môi trường sống của chúng.

“The marine protected areas in north Devon are home to some of the country’s most incredible coastlines and marine life, but plastic is having a devastating effect on our oceans,” said Dr Jenny Oates, UK seas programme manager at WWF.

Tiến sĩ Jenny Oates, giám đốc chương trình biển của Anh tại WWF cho biết: “Các vùng biển được bảo vệ ở phía bắc Devon là nơi sinh sống của một số sinh vật biển và ven biển đáng kinh ngạc nhất nhưng [rác thải] nhựa đang tàn phá các đại dương của chúng ta.”

“The WasteShark will help us fight the rubbish that enters the harbour, snapping it up before the tide takes it out to sea and it ends up threatening wildlife in other precious marine areas.”

“WasteShark sẽ giúp chúng ta chống lại rác thải tràn vào cảng, vớt chúng lên trước khi thủy triều kéo chúng ra biển và rồi đe dọa động vật hoang dã ở các khu vực biển quý giá khác.”

Dr Oates said “major systemic change” was needed by businesses and government to curb plastic waste, but that innovative technologies like the WasteShark also had a role.

Tiến sĩ Oates cho biết, sự “thay đổi đáng kể mang tính hệ thống” từ các doanh nghiệp và chính phủ là cần thiết để hạn chế rác thải nhựa, nhưng các công nghệ tiên tiến như WasteShark cũng có một vai trò quan trọng.

The device must be powered up at a charging station, and can roam for up to eight hours at a time.

Thiết bị phải được sạc tại trạm sạc và có thể hoạt động tối đa tám giờ một lần.

It can be programmed to seek out hotspots where waste gathers, and can also collect important data on water quality as it travels.

Nó có thể được lập trình để tìm kiếm các điểm nóng nơi chất thải tập trung, và cũng có thể thu thập dữ liệu quan trọng về chất lượng nước trong khi nó di chuyển.

“WasteShark is cheaper, greener, more effective and less disruptive than other methods of dealing with marine litter,” said Oliver Cunningham, chief commercial officer at RanMarine.

“WasteShark rẻ hơn, xanh hơn, hiệu quả hơn và ít gây gián đoạn hơn so với các phương pháp xử lý rác thải biển khác,” ông Oliver Cickyham, giám đốc thương mại tại RanMarine cho biết.

“We hope to see our drone in cities and towns – wherever humans live on water – around the world.”

“Chúng tôi hy vọng sẽ thấy thiết bị không người lái của chúng tôi ở các thành phố và thị trấn – bất cứ nơi nào con người sống dựa vào nước – trên khắp thế giới.”

Source: https://www.independent.co.uk/environment/robot-shark-plastic-pollution-wasteshark-wwf-devon-ilfracombe-a8805681.html?fbclid=IwAR1Wm0xCsS5bi8-uEHMP19IaO4-1MPeYQL9lq7b346-Of6QrWUKhE6bRxfQ

WORD BANK:

swallow /ˈswɒl.əʊ/ [B2] (v): nuốt chửng

debris /ˈdeb.riː/ (n): mảnh vụn

vital /ˈvaɪ.təl/ [B2] (adj): trọng nhất

drone /drəʊn/ (n): thiết bị không người lái

emit /iˈmɪt/ [C2] (v): phát thải

pose threat to (expression): gây nguy hiểm cho

enormous /ɪˈnɔː.məs/ [B1] (adj): khổng lồ

namesake /ˈneɪm.seɪk/ (n): một người/vật cùng tên

plankton /ˈplæŋk.tən/ (n): sinh vật phù du

deploy /dɪˈplɔɪ/ (v): triển khai

designate /ˈdez.ɪɡ.neɪt/ (v): chỉ định

incredible /ɪnˈkred.ə.bəl/ (adj): đáng kinh ngạc

devastating /ˈdev.ə.steɪ.tɪŋ/ [C2] (adj): thảm khốc

precious /ˈpreʃ.əs/ [B2] (adj): quý giá

curb /kɜːb/ [C2] (v): hạn chế

roam /rəʊm/ (v): đi lang thang

hotspot /ˈhɒt.spɒt/ (n): điểm nóng

gather /ˈɡæð.ər/ [B2] (v): tập trung

disruptive /dɪsˈrʌp.tɪv/ [C2] (adj): có tính gây gián đoạn

litter /ˈlɪt.ər/ [B2] (n): rác thải


ỦNG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead