Thứ Tư, Tháng Sáu 12, 2024
Google search engine
HomeDiscoveryArchitectureVo Trong Nghia Architects wraps Bat Trang House in perforated ceramic brick...

Vo Trong Nghia Architects wraps Bat Trang House in perforated ceramic brick facade

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

Vo Trong Nghia Architects has designed a layered home encased in a perforated ceramic wall with a series of elevated gardens that function as a natural cooling system.

 

Located in the pottery village of Bat Trang in Vietnam, Vo Trong Nghia Architects (VTN Architects) designed the five-storey Bat Trang House to represent the pottery and ceramic heritage of the town.

 

Bat Trang House by Vo Trong Nghia Architects, the house has a ceramic brick facade with large openings – Ngôi nhà ở Bát Tràng của kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa, ngôi nhà có mặt tiền bằng gạch men với những khoảng hở lớn

The house was built for a seven-person family that wanted a home that was intertwined with nature, while also functioning as a ceramics shop.

 

 

“The brief of the project was to design a home for a seven-member family and a place for relative get-togethers,” Vo Trong Nghia Architects told Dezeen.

 

“Besides its residential uses, Bat Trang House also functions as a shop, trading the traditional ceramic products of the pottery town.”

 

The studio encased Bat Trang House in 4,098 ceramic bricks that were individually made to size to create a perforated skin with “rhythmic” openings and closings. The bricks were individually handmade locally.

 

Light filters through the façade – Ánh nắng xuyên qua mặt tiền

Architecturally, the rhythmic vertical surfaces of the facade with trees created a green accent for the area,” said Vo Trong Nghia Architects.

 

A series of elevated gardens fill the space between the outer, perforated ceramic skin and a second, inner facade. This has windows that provide glimpses of the greenery and allow light to filter in.

 

Gaps in the ceramic shell act as air vents that circulate air throughout the building, while trees, bushes and other plants provide a second layer “buffer zone” that naturally cools the interior.

 

It has a series of elevated gardens – Căn nhà có rất nhiều khu vườn trên cao

“The gaps of the ceramic walls function particularly well in terms of effectively getting the right amount of solar gain for the interior, especially in the summer,” the studio said.

 

 

“The uses of artificial air conditioning were unnecessary, as the three-layer ventilation system ‘exterior ceramic facade’, ‘alternating green spaces’ and ‘door’ guarantee that the house is absolutely cool,” it added.

 

Inside, the ground, first floor and basement of Bat Trang House are dedicated to the ceramic and pottery store, while its top three levels are dedicated to the building’s residential spaces.

 

Its interior employs a terracotta palette that links the interior with the ceramic brick wall.

 

Despite Vietnam’s hot climate, large windows were used throughout the home, providing views out to the elevated gardens and enhancing the connection with nature. The house’s layered design filters light and prevents the building from overheating.

 

Glass walls connect the interior with the exterior – Tường kính kết nối nội thất với ngoại thất

“Large glass panels were integrated without the fear of getting the house overheated, as direct sunlight was filtered by the two layers of ceramic facade and greenery facade,” said the studio.

 

“The buffer space is planted with sizeable greenery, ensuring that nature is present in the owner’s everyday life.”

 

Glass doors in the kitchen lead to a garden terrace – Cửa kính trong bếp dẫn ra sân vườn

The studio kept the interiors simple and minimal, using dark wood throughout the home on features like flooring, panelling, beams and window frames.

 

“Keeping the organic quality of the material was essential to the design,” explained the studio.”The interior spaces were designed with a minimalistic approach.”

 

A bedroom looks out to the ceramic wall and the gardens – Phòng ngủ nhìn ra tường gốm và khu vườn

“The intimate connection of people with nature was notably important to the design team,” Vo Trong Nghia Architects said.

 

“The designs make sure that the occupants could always feel the freshness of greenery and the ambient skylight in their daily activities.”

 

Vo Trong Nghia Architects is an architecture studio based in Ho Chi Minh City, Vietnam.

 

The studio was named architect of the year at Dezeen Awards 2019 and has completed other projects including a home built on Vietnam’s Ha Long Bay and a hotel filled with tropical plants.

 

Source: https://www.dezeen.com/2021/03/26/vo-trong-nghia-architects-ceramic-bat-trang-house-vietnam/

WORD BANK

encase /ɪnˈkeɪs/ (v): bao bọc

perforated /ˈpɜː.fər.eɪ.tɪd/ (adj): được đục lỗ

elevated garden (n): vườn trên cao
function /ˈfʌŋk.ʃən/ (v): vận hành

pottery /ˈpɒt.ər.i/ [B2] (n): đồ gốm, nghề gốm

represent /ˌrep.rɪˈzent/ [C2] (v): đại diện

heritage /ˈher.ɪ.tɪdʒ/ [C2] (n): di sản

brick /brɪk/ [B2] (n): gạch

facade /fəˈsɑːd/ (n): mặt tiền

be intertwined with sth /ˌɪn·tərˈtwɑɪnd/ (adj): hòa quyện với cái gì

brief /briːf/ (n): bản tóm tắt

get-together (informal) (n): sự gặp gỡ

residential /ˌrez.ɪˈden.ʃəl/ [B2] (adj): để ở

trade /treɪd/ [B2] (v): buôn bán, kinh doanh

individually /ˌɪn.dɪˈvɪdʒ.u.ə.li/ [C2] (adv): riêng lẻ

rhythmic /ˈrɪð.mɪk/ (adj): có nhịp điệu, nhịp nhàng

architecturally /ˌɑː.kɪˈtek.tʃər.əl.i/ (adv): về mặt kiến trúc

vertical /ˈvɜː.tɪ.kəl/ [C1] (adj): thẳng đứng

accent /ˈæk.sənt/ (n): điểm nhấn

a glimpse of sb/sth /ɡlɪmps/ [C1] (n): nhìn lướt qua ai/cái gì

greenery /ˈɡriː.nər.i/ (n): cây xanh

filter in (PhrV): lọt vào

air vent (n): cửa thông hơi

circulate /ˈsɜː.kjə.leɪt/ (v): lưu thông

bush /bʊʃ/ [B2] (n): bụi cây

buffer zone /ˈbʌf.ə ˌzəʊn/ (n): vùng đệm

interior /ɪnˈtɪə.ri.ər/ [B2] (n): nội thất

particularly /pəˈtɪk.jə.lə.li/ [B1] (adv): đặc biệt, cực kỳ

artificial /ˌɑː.tɪˈfɪʃ.əl/ [B2] (adj): nhân tạo

air conditioning /ˈeə kənˌdɪʃ.ən.ɪŋ/ [B1] (n): điều hòa

ventilation /ˌven.tɪˈleɪ.ʃən/ (n): sự thông gió

alternating /ˈɒl.tə.neɪ.tɪŋ/ (adj): qua lại, xen kẽ

guarantee (that)… [B2] (v): đảm bảo (rằng)

basement /ˈbeɪs.mənt/ [B2] (n): tầng hầm

dedicated /ˈded.ɪ.keɪ.tɪd/ [C2] (adj): chuyên dụng

employ /ɪmˈplɔɪ/ [C1] (v): sử dụng

terracotta /ˌter.əˈkɒt.ə/ (n): đất nung

palette /ˈpæl.ət/ (n): bảng màu

climate /ˈklaɪ.mət/ [B1] (n): khí hậu

enhance /ɪnˈhɑːns/ [C1] (v): tăng cường

integrate /ˈɪn.tɪ.ɡreɪt/ (v): tích hợp

sizeable /ˈsaɪ.zə.bəl/ (adj): lớn, nhiều

minimal /ˈmɪn.ɪ.məl/ [C1] (adj): tối giản

panelling /ˈpæn.əl.ɪŋ/ (n): gỗ đóng ván

beam /biːm/ (n): (kiến trúc) dầm, xà

material /məˈtɪə.ri.əl/ [B2] (n): vật liệu

approach /əˈprəʊtʃ/ [B2] (n): hướng, cách tiếp cận

intimate /ˈɪn.tɪ.mət/ [C2] (adj): mật thiết

notably /ˈnəʊ.tə.bli/ [C1] (adv): đặc biệt, nhất là

occupant /ˈɒk.jə.pənt/ (n): người ở

ambient /ˈæm.bi.ənt/ (adj): bao quanh


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular