Thứ Tư, Tháng Sáu 19, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateShould I wait until I have a large savings account before investing?

Should I wait until I have a large savings account before investing?

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

Experts stress the importance of investing early as the financial market does not require a large amount of starting capital, but rather skills and experience.

 

Question from reader:

I am 26 years old and working at a company for a monthly salary of approximately VND10 million (US$400). I am interested in learning about financial investment but am unsure about where to begin or how to start. Should I first save up a lot of idle money before learning about and engaging in investing? I would really appreciate advice from experts for young individuals like myself who are inexperienced in finance.

 

Advice from Pham Le Duy Nhan, Head of Portfolio Management, Vietcombank Fund Management Company Limited (VCBF):

 

There’s a Chinese proverb: “The best time to plant a tree was twenty years ago. The second best time is now.” This applies to various life aspects, including investments and wealth accumulation.

 

Starting to save and invest as soon as possible brings significant long-term benefits. For instance, if someone starts with an initial investment of VND100 million and achieves an average annual return of 10%, after 10 years, the investment would grow to VND259.3 million. It would exceed VND1.7 billion in 30 years and VND4.5 billion in 40 years, which is 45 times the initial investment, underscoring the importance of early investment.

 

For you, I recommend the following:

Enhance your professional knowledge and skills to increase long-term income. Higher income, coupled with controlled spending, will provide more capital for investment, which is essential for wealth accumulation.

 

Acquire comprehensive financial knowledge. The financial market is complex. Start by researching and taking courses on investment and financial products. There are numerous online resources, books, and courses that can give you a basic understanding of investment. Remember, every investment has two core elements: potential return and risk. Higher returns entail higher risks and vice versa.

 

Set clear financial goals. It could be for retirement, house or car purchase, or simply saving money for traveling. Understanding your goals will help determine your investment strategy.

 

Budget carefully. It is important to understand your current financial situation and plan your income, expenses, and savings. This will help you determine the amount of money you can invest. Try to allocate about 20-30% of your monthly income for savings and investment. Spend what is left after savings, not the other way around.

 

Establish an emergency fund that can cover at least three to six months of living expenses to safeguard against unexpected financial circumstances.

 

Start small. Investing in stocks does not require much capital. So start learning and practicing investment with a small amount of money, and gradually invest more over time.

 

Understand what you are investing in. The most important thing is to know how much profit you expect this asset to generate in the future and what risks you will face in the process. This sounds simple but actually requires a lot of knowledge, skills, and experience.

 

Diversify your investment portfolio to mitigate risk. Spread your investments across various asset types to lessen the impact when you make incorrect investment choices.

 

Be patient as investing is a long-term process. Prepare for market fluctuations and avoid expecting quick results.

 

Consider professional fund management services. Investing without sufficient knowledge and experience can easily lead to losses, so consulting professional fund managers, particularly those with years of experience investing in the Vietnamese financial market, can be beneficial.

 

Source: https://e.vnexpress.net/news/business/should-i-wait-until-i-have-a-large-savings-account-before-investing-4694963.html

WORD BANK:

expert /ˈek.spɝːt/ [B1] (n): chuyên gia

starting capital /ˈstɑːr.t̬ɪŋ ˈkæp.ə.t̬əl/ (n): số vốn ban đầu

idle /ˈaɪ.dəl/ [C1] (adj): nhàn rỗi

engage in sth /ɪnˈɡeɪdʒ/ [C2] (v): tham gia vào cái gì

portfolio /ˌpɔːrtˈfoʊ.li.oʊ/ (n): danh mục đầu tư

proverb /ˈprɑː.vɝːb/ [C2] (n): câu ngạn ngữ

apply to sth /əˈplaɪ/ [C1] (v): áp dụng với điều gì

aspect /ˈæs.pekt/ [B2] (n): khía cạnh

wealth accumulation /welθ əˈkjuː.mjə.leɪt/ (n): tích lũy tài sản

exceed /ɪkˈsiːd/ [C1] (v): vượt qua

underscore /ˌʌn.dɚˈskɔːr/ (v): nhấn mạnh

coupled with sth (pre): cùng với cái gì

acquire /əˈkwaɪɚ/ [B2] (v): lĩnh hội

core /kɔːr/ [C2] (adj): cốt lõi

element /ˈel.ə.mənt/ [B2] (n): yếu tố

entail /ɪnˈteɪl/ (v): kéo theo

and vice versa /ˌvaɪ.sə ˈvɝː.sə/ [C1] (expression): và ngược lại

determine /dɪˈtɝː.mɪn/ [C1] (v): xác định

strategy /ˈstræt̬.ə.dʒi/ [B2] (n): chiến lược

budget /ˈbʌdʒ.ɪt/ (v): lập ngân sách

establish /ɪˈstæb.lɪʃ/ [B2] (v): thiết lập

emergency fund /ɪˈmɝː.dʒən.si fʌnd/ (n): quỹ khẩn cấp

asset /ˈæs.et/ [C1] (n): tài sản

diversify /dɪˈvɝː.sə.faɪ/ (v): đa dạng hóa

mitigate /ˈmɪt̬.ə.ɡeɪt/ (v – formal): giảm thiểu

fluctuation /ˌflʌk·tʃuˈeɪ·ʃən/ (n): biến động

sufficient /səˈfɪʃ.ənt/ [B2] (adj): đủ

consult sb /kənˈsʌlt/ [C1] (v): tham khảo ý kiến của ai đó


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular