Facebook has commited to using 100% renewable power for global operations by 2020

0
3092

Earlier today, Facebook said that it has committed to reducing its greenhouse gas emissions by 75 percent and using 100 percent renewable energy to power global operations at the social networking giant by the end of 2020.

Sớm ngày hôm nay, Facebook tuyên bố rằng công ty đã cam kết cắt giảm 75% lượng phát thải khí nhà kính của mình và sử dụng 100% năng lượng tái tạo để cung cấp năng lượng cho hoạt động toàn cầu của ông lớn mạng xã hội này vào năm 2020.

So, while the company may have problems keeping foreign nationals from using the platform for influence operations (or garbage influencers from engaging in influence operations), at least they’ll be doing it with less of an effect on climate change.

Do đó, trong khi Facebook có thể gặp một số vấn đề khi ngăn cản các công dân nước ngoài sử dụng nền tảng này để can thiệp vào các hoạt động dựa vào ảnh hưởng của mình (hoặc ngăn cản những người có sức ảnh hưởng về vấn đề rác thải, không cho họ tham gia vào các hoạt động bằng ảnh hưởng của mình), thì ít ra họ cũng không mấy gây ảnh hưởng tới biến đổi khí hậu.

Facebook gave itself a well-deserved pat on the back for its pace of acquiring renewable energy. The company bought over 3 gigawatts of new solar and wind energy since its first renewable energy purchase in 2013 (that includes 2.5 gigawatts in the past 12 months alone – a rate of acquisition that makes the intervening years look… well… kind of paltry).

Facebook xứng đáng được khen ngợi cho tốc độ [phát triển việc] sử dụng năng lượng tái tạo của mình. Công ty đã mua hơn 3 gigawatt năng lượng mặt trời và gió mới kể từ lần mua năng lượng tái tạo đầu tiên vào năm 2013 (bao gồm 2,5 gigawatt chỉ trong 12 tháng qua – tỷ lệ mua năng lượng khiến cho những năm giao thoa trở nên… vâng… giống như một bữa tiệc vậy).

What’s especially good about the Facebook renewable purchases is that they’re not just offset agreements – deals where a company buys renewable energy in some far-flung geography to offset the power they’re buying in local markets that relies on traditional carbon-based fuel sources.

Điều đặc biệt về các giao dịch mua năng lượng tái tạo của Facebook là ở chỗ chúng không chỉ là các thỏa thuận bù đắp – các giao dịch mua năng lượng tái tạo mà Facebook [thực hiện là] ở một số vùng địa lý xa xôi để bù đắp cho năng lượng mà họ đang mua ở các thị trường địa phương phụ thuộc vào các nguồn năng lượng carbon.

“All of these wind and solar projects are new and on the same grid as our data centers,” the company said. “That means that each of these projects brings jobs, investment and a healthier environment to the communities that host us – from Prineville, Oregon, and Los Lunas, New Mexico, to Henrico, Virginia, and Luleå, Sweden.”

“Tất cả các dự án [năng lượng] gió và mặt trời đều là mới và trên cùng một mạng lưới với các trung tâm dữ liệu của chúng tôi”, công ty cho biết. “Điều đó có nghĩa là mỗi dự án này mang lại việc làm, vốn đầu tư và môi trường lành mạnh hơn cho cộng đồng nơi mà chúng tôi đặt trụ sở – từ Prineville, Oregon, và Los Lunas, New Mexico, đến Henrico, Virginia và Luleå, Thụy Điển.”

The targets that Facebook is making public today are part of the company’s commitment to the Paris Agreement through the “We Are Still In” initiative, the company said.

Các mục tiêu mà Facebook đang công bố ngày hôm nay là một phần trong cam kết của công ty đối với Hiệp định Paris thông qua sáng kiến “We Are Still In”, công ty cho biết.

For Facebook, the announcement is something of a victory lap. Back in 2015, the company set a goal of having 50 percent of its power supplied to facilities from renewable energy sources by 2018. It actually hit that target in 2017.

Đối với Facebook, thông báo này là một cái gì đó [giống như] một cách ăn mừng chiến thắng. Quay trở lại năm 2015, công ty đặt ra mục tiêu có 50% nguồn điện được cung cấp cho các cơ sở của mình là từ các nguồn năng lượng tái tạo vào năm 2018. Công ty này đã thực sự đạt được mục tiêu trên vào năm 2017.

Source: https://techcrunch.com/2018/08/28/facebook-has-committed-to-using-100-renewable-power-for-global-operations-by-2020/

WORD BANK:

commit to doing sth /kəˈmɪt/ [C2] (v): cam kết làm gì

giant /ˈdʒaɪ.ənt/ [C2] (n): ông lớn

pat on the back (idiom): lời khen ngợi

intervening years /ˌɪn.təˈviː.nɪŋ jɪərs/ (n): năm giao thoa – khoảng thời gian giữa 2 sự kiện (lớn)

offset agreement (n): thỏa thuận bù đắp – một hợp đồng phụ nhằm đáp ứng yêu cầu của một hợp đồng lớn hơn

far-flung /ˌfɑːˈflʌŋ/ (adj): xa xôi

grid /ɡrɪd/ (n): mạng lưới

commitment /kəˈmɪt.mənt/ [B2] (n): cam kết

initiative /ɪˈnɪʃ.ə.tɪv/ [C1] (n): sáng kiến

announcement /əˈnaʊns.mənt/ [B1] (n): thông báo

BẠN CÓ THỂ TẢI FILE PDF CỦA BÀI ĐỌC NÀY TẠI: http://vnurl.xyz/BaUFwSYut

ỦNG HỘ TÀI CHÍNH READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead