Chủ Nhật, Tháng Tư 21, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateHanoi's biggest landfill is running out of space

Hanoi’s biggest landfill is running out of space

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

After 20 years in operation, the Nam Son landfill in Soc Son District could soon run out of space to bury capital garbage.

 

Built in 1990, the Nam Son waste treatment complex in Soc Son District spans over 157 ha and is divided into two phases. The first phase included 10 trash burial slots spanning over 83 ha, while the second one included eight slots spanning over 73 ha, including technical and service infrastructure. All first phase slots have now been filled.

 

The landfill’s southern area, spanning 36 ha, has six trash burial slots and has been operational since 2015, with a capacity of around five million m3 of trash. All these slots were filled by 2019, prompting Hanoi People’s Committee to allow Hanoi Urban Environment Company (Urenco) to add two more slots and make use of the gaps between old ones to increase capacity.

 

Meanwhile, the landfill’s northern area, part of the second phase, has not commenced construction due to clearance problems prevalent since 2015. It would span 37 ha and have two trash burial slots with a capacity of 1.9 million m3.

 

Garbage trucks queue up to dump trash at the site.

 

The landfill could run out of space for trash burial this September if it is not expanded, said Le Duy Dung, head of the planning department of Urenco 8, which operates the site.

 

Trash burial slots piled as high as 35m above ground would not be allowed to receive any more garbage and would have to be covered with HDPE sheets to prevent rainwater from leaking in and the stench from creeping out.

 

Trash are dumped in a terracelike manner so it could stay in place and prevent erosion.

 

Over 170 workers divide themselves into three shifts to operate the site 24/24.

 

“Getting the truck onto the peaks of the site requires experience and concentration. Being careless could mean slipping off,” said driver Nguyen Duy Tuan, 45.

 

Vehicles collect trash from 17 districts across Hanoi and enter and exit the site hundreds of time each day.

 

Garbage at the site is never sorted.

 

Hanoi produces around 6,500 tons of trash per day, of which 5,000 tons are transported to the Nam Son landfill, 1,300 tons to the Xuan Son landfill in Son Tay Town and the rest to smaller garbage treatment sites.

 

Uncovered piles of trash, reaching up to 3-4 m, await processing.

 

Bulldozers continually compress trash at the landfill. Workers then spray it with chemicals to contain the stench, prevent rainwater from leaking in and combine the garbage.

 

Medical trash is processed separately at the site, steamed at high temperature before being buried to prevent possible contamination.

 

The site produces 3,100-3,500 m3 of leachate, processed by two factories before it could be dumped outside.

 

Within a 500m radius of the Nam Son landfill live over 2,000 families who need to be relocated from the site, leaving behind around 396 ha of agricultural and residential land. But clearance processes are still being delayed, which further affects management and operation of the landfill.

 

Source: https://e.vnexpress.net/photo/news/hanois-biggest-landfill-is-running-out-of-space-4135036.html

WORD BANK:

complex /ˈkɒm.pleks/ [B2] (n): tổ hợp

phase /feɪz/ [B2] (n): giai đoạn

bury /ˈber.i/ [B1] (v): chôn lấp

burial /ˈber.i.əl/ [C2] (n): sự chôn lấp

infrastructure /ˈɪn.frəˌstrʌk.tʃər/ [C1] (n): cơ sở hạ tầng

prompt sb to do sth /prɒmpt/ [C2] (v): thúc giục, buộc ai phải làm gì

capacity /kəˈpæs.ə.ti/ [B2] (n): công suất

commence /kəˈmens/ [C2] (v): bắt đầu

clearance /ˈklɪə.rəns/ (n): giải phóng mặt bằng

prevalent (adj): thường xuyên xảy ra

queue up /kjuː/ [B1] (v): xếp hàng

pile /paɪl/ [B1] (n, v): đống, chất đống

leak /liːk/ [B2] (v): rò rỉ

stench /stentʃ/ (n): mùi hôi thối

creep /kriːp/ [C2] (v): di chuyển chậm

terrace /ˈter.əs/ [B2] (n): nền đất cao, tầng bậc

shift /ʃɪft/ [C1] (n): ca

peak /piːk/ [B2] (n): đỉnh

slip off /slɪp/ (v): trượt chân

sort /sɔːt/ [B2] (v): phân loại

uncovered /ʌnˈkʌv.ərd/ (adj): không được che phủ

await /əˈweɪt/ (v): chờ

bulldozer /ˈbʊlˌdəʊ.zər/ (n): máy ủi

compress /kəmˈpres/ (v): nèn, ép

spray /spreɪ/ (v): phun

contain /kənˈteɪn/ (v): ngăn chăn, kiểm soát

separately /ˈsep.ər.ət.li/ [B2] (adv): riêng rẽ

steam /stiːm/ (v): hấp

contamination /kənˌtæm·əˈneɪ·ʃən/ (n): ô nhiễm

leachate /ˈliːtʃ.eɪt/ (n): nước rỉ rác

radius /ˈreɪ.di.əs/ (n): bán kính


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular