Largest known diamond in North America found in Canada

0
496

(CNN) A 552-carat yellow diamond was recently unearthed in Canada — the largest ever found in North America.

Một viên kim cương 552 cara màu vàng gần đây đã được khai quật ở Canada – viên lớn nhất từng được tìm thấy ở Bắc Mỹ.

Mining company Dominion Diamond Mines said in a press release on Thursday the diamond was discovered in October at the Diavik Diamond Mine in Canada’s Northwest Territories.

Công ty khai thác Dominion Diamond Mines cho biết trong một thông cáo báo chí hôm thứ Năm, viên kim cương đã được phát hiện vào tháng 10 tại mỏ kim cương Diavik ở vùng lãnh thổ Tây Bắc của Canada.

The “astonishing gemstone” measures 33.74 millimeters by 54.56 millimeters, the company said.

Viên đá quý đáng kinh ngạc” có kích thước 33,74 mm x 54,56 mm, công ty cho biết.

It was uncovered in the initial screening process at Diavik’s recovery plant, the company said. “Abrasion markings on the stone’s surface attest to the difficult journey it underwent during recovery, and the fact that it remains intact is remarkable.”

Nó đã được phát hiện trong quá trình sàng lọc ban đầu tại nhà máy phân loại của Diavik, công ty cho biết. “Các dấu hiệu mài mòn trên bề mặt của viên đá chứng thực cho hành trình khó khăn mà nó đã trải qua trong quá trình đi lên bề mặt trái đất, và thực tế rằng nó vẫn còn nguyên vẹn thật là đáng nể.”

Dominion Diamond Mines added the diamond will not be sold in its rough form, and it’s too early to determine its value. The company will select a partner to cut and polish the stone.

Dominion Diamond Mines nói thêm rằng viên kim cương sẽ không được bán ở dạng thô và còn quá sớm để xác định giá trị của nó. Công ty sẽ chọn một đối tác để cắt và đánh bóng viên đá.

According to the company, this find exceeds a previous record held by the “Diavik Foxfire,” a 187.7-carat diamond discovered at the same mine in 2015 by mining company Rio Tinto. Dominion owns 40% of the Diavik Diamond Mine.

Theo công ty, phát hiện này vượt qua kỷ lục trước đó do “Diavik Foxfire” nắm giữ, một viên kim cương 187,7 carat được phát hiện tại cùng khu mỏ vào năm 2015 bởi công ty khai thác Rio Tinto. Dominion sở hữu 40% mỏ kim cương Diavik.

Source: https://edition.cnn.com/2018/12/14/world/552-carat-diamond-found-in-canada/index.html?fbclid=IwAR3xEkp_tIsLS_0o-s07c6m-FZ3L41O6Mj5YzRgJocjG2oaZMeZqzkCDaOI

WORD BANK:

unearth /ʌnˈɜːθ/ (v): khai quật

astonishing /əˈstɒn.ɪ.ʃɪŋ/ [B2] (adj): đáng kinh ngạc

gemstone /ˈdʒɛmstəʊn/ (n): viên đá quý

uncover /ʌnˈkʌv.ər/ [C1] (v): phát hiện

initial /ɪˈnɪʃ.əl/ [B2] (adj): ban đầu

screening process /ˈskriː.nɪŋ ˈprəʊ.ses/ (n): quá trình sàng lọc

abrasion /əˈbreɪ.ʒən/ (n): sự mài mòn

attest to sth /əˈtest/ (v): chứng thực điều gì

intact /ɪnˈtækt/ [C2] (adj): nguyên vẹn

rough /rʌf/ [B1] (adj): thô

polish /ˈpɒl.ɪʃ/ (v): đánh bóng

exceed /ɪkˈsiːd/ [C1] (v): vượt qua


ỦNG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead