The company that pays its employees to get a full night’s sleep

0
1487

Photographs of Crazy Inc. workers, including CEO Kazuhiko Moriyama, top right. – Hình ảnh của các nhân viên Crazy Inc., bao gồm cả CEO Kazuhiko Moriyama, trên cùng bên phải.

Kazuhiko Moriyama is betting that well-rested workers are good for business. In fact, he’s placing real money on the wager.

Kazuhiko Moriyama cược rằng những người lao động được nghỉ ngơi đầy đủ sẽ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp. Trên thực tế, anh còn thực sự đặt tiền vào vụ cá cược.

Employees who sleep at least six hours a night, for at least five days a week, are awarded points by Crazy Inc., a wedding organizer in Japan. The points can be exchanged for food in the company cafeteria worth as much as 64,000 yen ($570) per year. Nightly rest will be tracked using an app made by Airweave Inc., a mattress manufacturer.

Những nhân viên ngủ ít nhất sáu giờ một đêm, trong ít nhất năm ngày một tuần, được Crazy Inc., một công ty tổ chức đám cưới tại Nhật Bản trao điểm thưởng. Các điểm thưởng này có thể được đổi thành thực phẩm trong căn tin của công ty với trị giá tới 64.000 yên ($570 – tương đương 13 triệu đồng) mỗi năm. Việc nghỉ ngơi hàng đêm sẽ được theo dõi bằng một ứng dụng được tạo ra bởi Airweave Inc., một công ty sản xuất đệm.

More than 92 percent of Japanese over the age of 20 say that they aren’t getting enough sleep, according to a survey by Fuji Ryoki, a health-products maker. Thanks to a labor shortage and long-held cultural belief of noble sacrifice for the corporate good, Japan has become notorious for a phenomenon called death-from-overwork, which claimed the life of an ad agency employee in 2015. Employees with happier lives will lead to better performance at the office, according to Moriyama.

Theo một cuộc khảo sát của Fuji Ryoki, một nhà sản xuất các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, hơn 92% người Nhật trên 20 tuổi nói rằng họ không ngủ đủ giấc. Do sự thiếu hụt lao động và niềm tin văn hóa lâu đời về sự hy sinh cao cả vì lợi ích của công ty, Nhật Bản đã trở nên nổi tiếng với một hiện tượng gọi là chết vì làm việc quá sức, thứ đã cướp đi sinh mạng của một nhân viên công ty quảng cáo vào năm 2015. Những nhân viên có cuộc sống hạnh phúc hơn có hiệu suất lao động tốt hơn, theo anh Moriyama.

“You have to protect workers’ rights, otherwise the country itself will weaken,” Moriyama said. In addition to the sleep incentives, Crazy also promotes better nutrition, exercise and a more positive office environment. Child support is available, as well the opportunity to take company vacations on regular business days.

“Bạn phải bảo vệ quyền lợi của người lao động, nếu không chính đất nước sẽ suy yếu,” thì anh Moriyama nói. Ngoài các khuyến khích về giấc ngủ, Crazy còn khuyến khích dinh dưỡng, tập thể dục tốt hơn và môi trường văn phòng tích cực hơn. [Công ty cũng có] những hỗ trợ nuôi dạy con cái [cho nhân viên], và [các nhân viên] cũng có cơ hội tham gia các kỳ nghỉ cùng công ty vào những ngày làm việc bình thường.

There’s some evidence that more sleep will lead to improved business performance and higher economic growth. Insufficient sleep costs the U.S. economy as much as $411 billion a year, or 2.28 percent of GDP, according to a 2009 study by Rand Corp. For Japan, the loss is estimated to be $138 billion, or 2.92 percent of GDP.

Có những bằng chứng cho thấy ngủ nhiều hơn sẽ dẫn đến hiệu quả lao động được cải thiện và tăng trưởng kinh tế cao hơn. Việc [người lao động] thiếu ngủ gây thiệt hại cho nền kinh tế Hoa Kỳ tới 411 tỷ đô la mỗi năm, tương đương 2,28% GDP, theo một nghiên cứu năm 2009 của Rand Corp Đối với Nhật Bản, thiệt hại ước tính là 138 tỷ USD, tương đương 2,92% GDP.

“I eventually want to reach a million employees,” Moriyama said. “I want to do something that other people will think is crazy.”

“Cuối cùng, tôi muốn [ý tưởng này được mang] đến tới một triệu nhân viên. Tôi muốn làm một cái gì đó mà người khác sẽ nghĩ là điên rồ.”

Source: https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-21/japanese-company-pays-employees-to-get-a-full-night-s-sleep

WORD BANK:

wager /ˈweɪ.dʒər/ (n): vụ cá cược

mattress /ˈmæt.rəs/ (n): đệm

shortage /ˈʃɔː.tɪdʒ/ [B2] (n): sự thiếu hụt

noble /ˈnəʊ.bəl/ [C1] (adj): cao cả

notorious /nəʊˈtɔː.ri.əs/ [C1] (adj): tai tiếng

phenomenon /fəˈnɒm.ɪ.nən/ [C1] (n): hiện tượng

incentive /ɪnˈsen.tɪv/ [C2] (n): khuyến khích, ưu đãi

insufficient /ˌɪn.səˈfɪʃ.ənt/ [C1] (adj): thiếu


ỦNG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead