Netherlands to build world’s first habitable 3D printed houses

0
905

e Dutch city of Eindhoven is to be the first in the world to have habitable homes made by a 3D printer, in an innovation its backers believe will revolutionize the construction industry.

Thành phố Eindhoven của Hà Lan sẽ là nơi đầu tiên trên thế giới có những ngôi nhà có thể sinh sống được thi công bởi một máy in 3D, trong một sự đổi mới mà những người ủng hộ tin rằng sẽ cách mạng hóa ngành xây dựng.

Of the first five new houses to be put on the rental market next year, the smallest, with two bedrooms, has already attracted applications from 20 interested families just a week after images were made available.

Trong số năm ngôi nhà mới đầu tiên được đưa vào thị trường cho thuê vào năm tới, ngôi nhà nhỏ nhất, với hai phòng ngủ, đã thu hút các đơn đăng ký từ 20 gia đình quan tâm chỉ một tuần sau khi hình ảnh của chúng được đăng tải.

Known as Project Milestone, the development is said by the Dutch construction company Van Wijnen to offer a solution to a shortage of skilled bricklayers in the Netherlands.

Được biết đến với cái tên Dự án Milestone, sự phát triển, mà theo công ty xây dựng Hà Lan Van Wijnen, sẽ cung cấp một giải pháp cho sự thiếu hụt các thợ nề có tay nghề cao ở Hà Lan.

The method will also cut costs and environmental damage by reducing the amount of cement that is used, said Rudy van Gurp, a manager at the firm, which is working in collaboration on the project with the Eindhoven University of Technology.

Phương pháp này cũng sẽ cắt giảm chi phí và tác động đến môi trường bằng cách giảm lượng xi măng được sử dụng, Rudy van Gurp, một quản lý của công ty đang hợp tác trong dự án với Đại học Công nghệ Eindhoven cho biết.

The 3D printer being used is essentially a huge robotic arm with a nozzle that squirts out a specially formulated cement, said to have the texture of whipped cream.

Máy in 3D đang được sử dụng [trong dự án này] cơ bản là một cánh tay robot lớn với một vòi phun phun ra một loại xi măng có công thức đặc biệt, được cho là có kết cấu [giống với] kem được đánh nhuyễn.

The cement is “printed” according to an architect’s design, adding layer upon layer to create a wall, and increase its strength. “We have no need for the moulds used to create houses made with cement today, and so we will never use more cement than is necessary,” Van Gurp said.

Xi măng được “in” theo thiết kế của kiến trúc sư, từng lớp một tạo thành một bức tường và làm tăng độ cứng của nó. “Chúng tôi không cần phải sử dụng các khuôn đúc để tạo ra các ngôi nhà làm bằng xi măng ngày nay, và vì vậy chúng tôi sẽ không bao giờ sử dụng nhiều xi măng hơn cần thiết”, Van Gurp nói.

By the time the fifth of the homes is built – comprising three floors and three bedrooms – it is hoped that the drainage pipes and other necessary installations will also be made using the printer, which will be located on the site of the new houses, which will again reduce costs.

Vào thời điểm căn nhà thứ năm được xây dựng – bao gồm ba tầng và ba phòng ngủ – chúng tôi hy vọng rằng các đường ống thoát nước và các thiết bị cần thiết khác cũng sẽ được thi công bằng cách sử dụng máy in, chiếc máy sẽ được đặt ngay bên cạnh của những ngôi nhà mới, điều này một lần nữa sẽ giảm chi phí.

The use of 3D printing additionally opens the possibility of placing wireless sensors directly into the properties’ walls to allow a home to be fully “smart”, incorporating all the lighting, heating and security controls required.

Việc sử dụng in 3D bổ sung sẽ mở ra khả năng đặt cảm biến không dây trực tiếp vào tường của căn nhà để cho phép ngôi nhà hoàn toàn “thông minh”, kết hợp khả năng [điều khiển] tất cả các thiết bị ánh sáng, sưởi ấm và an ninh cần thiết.

Designers have described the style of the first set of homes being built by Van Wijnen as “erratic blocks in the green landscape”.

Các nhà thiết kế đã mô tả phong cách của những ngôi nhà đầu tiên được Van Wijnen xây dựng là “những điểm nhấn kỳ lạ trong cảnh quan xanh”.

This is said to illustrate the fact that 3D printing allows the construction of buildings of “almost any shape… whereas traditional concrete is very rigid in shape”.

Điều này minh họa thực tế rằng [công nghệ] in 3D cho phép xây dựng các tòa nhà với “gần như bất kỳ hình dạng nào … trong khi bê tông truyền thống thì rất cứng nhắc về hình dạng”.

Van Gurp said, however, that the beauty of 3D printing was that people will in time be able to construct homes to suit their own tastes.

Tuy nhiên, Van Gurp nói rằng điều kỳ diệu của [công nghệ] in 3D là mọi người có thể nhanh chóng xây dựng ngôi nhà cho phù hợp với sở thích riêng của họ.

“We like the look of the houses at the moment as this is an innovation and it is a very futuristic design,” said Van Gurp. “But we are already looking to a take a step further and people will be able to design their own homes and then print them out. People will be able to make their homes suit them, personalise them, and make them more aesthetically pleasing.”

“Chúng tôi thích hình ảnh của các ngôi nhà vào lúc này vì đây là một sự đổi mới và nó là một thiết kế của tương lai,” Van Gurp nói. “Nhưng chúng tôi đang tìm cách cải tiến hơn hữa và mọi người sẽ có thể thiết kế các căn nhà cho riêng họ và sau đó in chúng ra. Mọi người sẽ có thể làm cho ngôi nhà phù hợp với họ, cá nhân hóa chúng, và làm cho chúng đẹp hơn về mặt thẩm mỹ.”

Van Gurp said he believed that the use of 3D printers in the construction of homes would be “mainstream” within five years.

Van Gurp tin rằng việc sử dụng máy in 3D trong việc xây dựng nhà sẽ trở thành “xu hướng chủ đạo” trong vòng năm năm.

He said: “I think by then about 5% of homes will be made using a 3D printer. In the Netherlands we have a shortage of bricklayers and people who work outside and so it offers a solution to that.

Ông nói: “Tôi nghĩ rằng khoảng 5% các căn nhà sẽ được thi công bằng máy in 3D. Ở Hà Lan, chúng ta gặp phải vấn đề thiếu thợ nề và những người làm việc ngoài trời và do đó nó (công nghệ in 3D) mang lại một giải pháp cho điều đó.

“It will eventually be cheaper than the traditional methods. Bricklaying is becoming more and more expensive. Alongside, bricks and timber, this will be a third way, which will look like stucco [plastered] houses, which people like.”

“Công nghệ này rốt cuộc sẽ rẻ hơn các phương pháp truyền thống. Phương pháp xây gạch đang ngày càng trở nên đắt đỏ hơn. Bên cạnh gạch và gỗ, đây sẽ là một phương pháp thứ ba, trông giống như những ngôi nhà trát vữa mà mọi người thích. ”

The five homes – being constructed consecutively in a wood in the district of Meerhoven close to Eindhoven’s airport – will be completed by the middle of 2019. They will be rented out by the real estate company Vesteda. “We have to get the permits and the houses will be built in line with all Dutch housing regulations,” said Van Gurp. “We can make all the calculations but we actually have to do tests which involves making the walls in real life.”

Năm ngôi nhà – được xây dựng liên tiếp nhau trong một khu rừng ở quận Meerhoven gần sân bay của thành phố Eindhoven – sẽ được hoàn thành vào giữa năm 2019. Họ sẽ được cho thuê bởi công ty bất động sản Vesteda. “Chúng tôi phải xin giấy phép và các ngôi nhà sẽ được xây dựng theo tất cả các quy định về nhà ở của Hà Lan”, Van Gurp nói. “Chúng tôi có thể tính toán mọi thứ nhưng chúng tôi thực sự phải làm các thí nghiệm liên quan đến việc tạo ra các bức tường trong đời thực.”

Asked whether he would live in one of the homes, Van Gurp said: “For the first house we already have 20 candidates, and that is after only a week of having the images on our website. I have three children, and so the first one would be too small for us. But I would live in the biggest house, yes.”

Khi được hỏi liệu anh có sống ở một trong những ngôi nhà này không, Van Gurp nói: “Đối với ngôi nhà đầu tiên, chúng tôi đã có 20 người đăng ký, và đó mới chỉ sau một tuần từ khi các hình ảnh [của nó xuất hiện] trên trang web của chúng tôi. Tôi có ba đứa con, và căn nhà đầu tiên là quá nhỏ đối với chúng tôi. Nhưng tôi sẽ sống trong ngôi nhà lớn nhất, vâng.”

All the houses will have foundations built using the conventional methods. “We only use 3D printing where there is value to it,” Van Gurp said.

Tất cả các ngôi nhà sẽ có nền móng được xây dựng bằng cách sử dụng các phương pháp truyền thống. “Chúng tôi chỉ sử dụng công nghệ in 3D tại những nơi nó mang lại nhiều tác dụng,” Van Gurp nói.

Eindhoven University of Technology has been a pioneer in 3D printing using concrete. Last year the south-eastern town of Gemert opened the world’s first 3D-printed cycle bridge, which had been made at the university.

Đại học Công nghệ Eindhoven là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực in 3D sử dụng bê tông. Năm ngoái, thị trấn phía đông nam của Gemert đã khánh thành cây cầu tiên in 3D đầu tiên trên thế giới cho người đi xe đạp đầu, được thi công tại trường đại học [Công nghệ Eindhoven].

Source: https://www.theguardian.com/artanddesign/2018/jun/06/netherlands-to-build-worlds-first-habitable-3d-printed-houses

WORD BANK:

habitable /ˈhæbɪtəbəl/ (adj): có thể sinh sống được

innovation /ˌɪnəˈveɪʃən/ [C1] (n): sự đổi mới

revolutionize /ˌrevəˈluːʃənaɪz/ (v): cách mạng hóa

shortage /ˈʃɔːtɪdʒ/ [B2] (v): sự thiếu hụt

nozzle /ˈnɒzəl/ (n): vòi phun

squirt out /skwɜːt/ (v): phun ra

texture /ˈtekstʃər/ [C1] (n): kết cấu

whip /wɪp/ (v): đánh nhuyễn

incorporate /ɪnˈkɔːpəreɪt/ [C2] (v): kết hợp cái gì vào một cái gì đó lớn hơn

erratic /ɪˈræt.ɪk/ (adj): bất ổn

rigid /ˈrɪdʒɪd/ [C2] (adj): cứng nhắc

suit one’s own tastes (v): phù hợp với sở thích riêng của ai đó

futuristic /ˌfjuːtʃəˈrɪstɪk/ (adj): của tương lai

take a step further (v): cải tiến hơn hữa

aesthetic /esˈθet.ɪk/ (adj): thuộc về thẩm mỹ

mainstream /ˈmeɪnstriːm/ [C2] (n): xu hướng chủ đạo

bricklaying (n): phương pháp xây gạch

stucco /ˈstʌkəʊ/ (n): vữa

plaster /ˈplɑːstər/ (v): trát

consecutive /kənˈsekjətɪv/ [C2] (adj): liên tiếp nhau

in line with sth (pre): tuân theo cái gì

conventional /kənˈvenʃənəl/ [B2] (adj): truyền thống, thông thường