Chủ Nhật, Tháng Tư 21, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateSolar panels to cover all large car parks in France under new...

Solar panels to cover all large car parks in France under new mandate

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

The French Senate has approved a bill requiring all large parking lots across France to be topped with solar canopies in the next six years, which are predicted to generate as much energy as 10 nuclear reactors.

 

The legislation mandates that all new and existing car parks with 80 or more parking spaces must be blanketed in photovoltaics covering at least half of their surface area.

 

This is ultimately expected to yield around 11 gigawatts of renewable energy capacity, with the added benefit of shielding cars and pedestrians from sun and adverse weather.

 

The news comes after president Emmanuel Macron said he aims for a “massive acceleration” in France’s renewable energy development, with plans for a tenfold increase in solar capacity by 2050.

 

Once the bill comes into effect in July 2023, car parks between 80-400 parking spaces will have to install solar canopies within five years, while those with more than 400 spaces will have only three years to get up to speed.

 

The bill still needs to be reviewed and finalised by France’s National Assembly. But in its current form, it would exempt only those parking lots that are dedicated to heavy goods vehicles and placed next to “remarkable” heritage or architectural sites.

 

Solar car parks already service a number of large commercial sites across France from supermarkets and shopping centres to the Disneyland Paris theme park, where the first section of a photovoltaic canopy set to cover 11,200 parking spaces started operating in April.

 

By placing solar farms on already developed land, this strategy aims to solve one of the biggest challenges currently standing in the way of large-scale solar adoption – the vast amounts of land required to house the panels, which are increasingly encroaching on arable agricultural land and threatening to put it out of production.

 

As France races to meet its net-zero targets and reduce its reliance on Russian oil and gas in light of the war in Ukraine, the country is looking at circumventing this issue by making use of already developed plots such as railway stations or the unused land next to motorways.

 

Dual-use solar farms, which fulfil multiple functions rather than just occupying an empty plot of land, are another solution that’s gaining traction.

 

These come in a range of different forms from agrivoltaic farms, proving that food crops and photovoltaics can flourish on the same plot of land, to floating solar panels on reservoirs that can prevent evaporation in increasingly hotter climates.

 

Source: https://www.dezeen.com/2022/11/11/solar-car-park-parking-lot-mandate-france/

WORD BANK:

senate /ˈsen.ət/ (n): thượng viện

bill /bɪl/ (n): dự luật

across /əˈkrɒs/ (pre): trên khắp

canopy /ˈkæn.ə.pi/ (n): tán cây, tấm che

legislation /ˌledʒ.ɪˈsleɪ.ʃən/ [C2] (n): luật

mandate /ˈmæn.deɪt/ (v): quy định, bắt buộc điều gì

blanket /ˈblæŋ.kɪt/ (v): phủ

photovoltaic /ˌfəʊ.təʊ.vɒlˈteɪ.ɪk/ (adj): quang điện

ultimately /ˈʌl.tɪ.mət.li/ [C1] (adv): cuối cùng

shield /ʃiːld/ [C1] (v): che chắn

pedestrian /pəˈdes.tri.ən/ [B1] (n): người đi bộ

adverse /ˈæd.vɜːs/ [C2] (adj): bất lợi

massive /ˈmæs.ɪv/ [B2] (adj): to lớn

acceleration /əkˌsel.əˈreɪ.ʃən/ (n): sự tăng tốc

-fold / -fəʊld/ (suffix): gấp mấy lần

come into effect [C2] (v): có hiệu lực

up to speed (idiom): hoạt động đúng công suất, hiệu năng như dự định

National Assembly (n): Quốc hội

exempt /ɪɡˈzempt/ (v): miễn trừ

dedicate sth to sth /ˈded.ɪ.keɪt/ [C1] (v): dành cái gì cho cái gì

heritage /ˈher.ɪ.tɪdʒ/ [C2] (n): di sản

service /ˈsɜː.vɪs/ (v): cung cấp dịch vụ

be set to do sth (v): được dự kiến sẽ làm gì

stand in the way of sth (idiom): cản đường, cản trở điều gì

encroach /ɪnˈkroʊtʃ/ (v): lấn chiếm, xâm lấn

arable /ˈær.ə.bəl/ (adj): có thể canh tác

net-zero /ˌnet ˈzɪə.rəʊ/ (adj): trung hòa carbon

reliance on sth /rɪˈlaɪ.əns/ [C2] (n): sự phụ thuộc vào cái gì

in light of sth [C2] (pre): bởi vì cái gì

circumvent /ˌsɜː.kəmˈvent/ (v – formal): giải quyết (vấn đề) bằng cách thực hiện một cách khác

empty plot /plɒt/ (n): khu đất trống

gain traction /ˈtræk.ʃən/ (v): nhận được sự ủng hộ

flourish /ˈflʌr.ɪʃ/ [C2] (v): phát triển mạnh

reservoir /ˈrez.ə.vwɑːr/ (n): hồ chứa

evaporation /ɪˌvæp.əˈreɪ.ʃən/ (n): sự bay hơi


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular