Thousands of people in Sweden are embedding microchips under their skin to replace ID cards

0
842

Thousands of Swedes are having microchips implanted into their bodies so that they don’t need to carry key cards, IDs, and even train tickets.

Hàng ngàn người Thụy Điển đang cấy những vi mạch vào cơ thể mình vì thế họ không cần phải mang theo các loại thẻ khóa, thẻ căn cước và vé đi tàu

About 3,000 people in Sweden have inserted a microchip — which is as tiny as a grain of rice — under their skin over the past three years, Agence France-Presse reported. The technology was first used in the country in 2015.

Khoảng 3.000 người tại Thụy Điển đã chèn một con chip – có kích thước chỉ nhỏ như một hạt gạo – xuống dưới da của họ trong vòng 3 năm qua, theo báo cáo của Agence France-Presse. Công nghệ này lần đầu được sử dụng tại quốc gia này vào năm 2015.

The implants have already helped replace the need for a host of daily necessities. Ulrika Celsing’s microchip, which is in her hand, has replaced her gym card and office key card. When she enters her workplace, the 28-year-old simply waves her hand near a small box and types in a code before the doors open, AFP said.

Con chip cấy ghép này đã giúp thay thế rất nhiều vật dụng thiết yếu. Con chip gắn trong tay Ulrika Celsing, đã thay thế thẻ tập gym và thẻ khóa văn phòng làm việc của cô. Khi đến nơi làm, cô gái 28 tuổi này đơn giản chỉ việc vẫy tay gần một chiếc hộp nhỏ và gõ mã xác thực trước khi mở cửa, theo như chia sẻ của AFP.

Last year, the state-owned SJ rail line started scanning the hands of passengers with biometric chips to collect their train fare while on board.

Năm ngoái, tuyến đường sắt nhà nước SJ đã bắt đầu tiến hành quét tay của hành khách có gắn các chip sinh trắc học để thu phí khi các hành khách này đi tàu.

There is no technological reason the chips couldn’t also be used to buy things just like a contactless credit card, but nobody appears to have started testing that yet.

Không có bất kì lí do kĩ thuật nào mà (khiến) con chip không thể được sử dụng cho việc mua sắm mọi thứ như một chiếc thẻ tín dụng không tiếp xúc, tuy nhiên có vẻ như chưa có ai đứng ra để tiến hành thử nhiệm điều này.

‘A slight sting’ -“Chỉ như một vết đốt nhẹ”

The procedure is similar to that of a piercing and involves a syringe injecting the chip into the person’s hand. Celsing, who obtained her injection at a work event, told AFP she felt just a slight sting.

Quá trình (cấy chip) giống như việc xỏ khuyên và gồm việc dùng một chiếc ống tiêm để tiêm con chip vào tay người dùng. Celsing, cô gái được cấy con chip trong một sự kiện diễn ra tại công ty, nói với AFP rằng cô ấy cảm giác chỉ “như một vết đốt nhỏ” mà thôi.

But the chip implants could cause infections or reactions in the body’s immune system, Ben Libberton, a microbiologist at MAX IV Laboratory in southern Sweden, told AFP.

Tuy nhiên, con chip được cấy vào cơ thể có thể gây nhiễm trùng hoặc các phản ứng trong hệ miễn dịch của cơ thể – theo Ben Libberton, một nhà vi sinh học tại phòng thí nghiệm MAX IV ở phía Nam Thụy Điển, chia sẻ với AFP của.

The rise of ‘biohacking’ – Sự trỗi dậy của “sinh trắc học”

Biohacking — the modification of bodies with technology — is on the rise as more and more people start using tech wearables such as Apple Watches and Fitits.

Biohacking – Việc thay đổi cơ thể bằng công nghệ – đang ngày càng phổ biến khi ngày càng nhiều người bắt đầu sử dụng các thiết bị công nghệ đeo tay như Apple Watch và Fitbit.

About four years ago, Swedish biohacking group Bionyfiken started organising “implant parties” — where groups of people insert chips into their hands en masse — in countries including the US, UK, France, Germany, and Mexico.

Khoảng 4 năm về trước, nhóm biohacking Thụy Điển có tên là Bionyfiken đã bắt đầu tổ chức các “nhóm cấy ghép” – nơi các nhóm người dùng chèn chip vào tay mình với quy mô tập thể – tại nhiều quốc gia bao gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Mexico.

Some 50 employees at Wisconsin vending-machine company Three Square Market voluntarily agreed to insert microchips into their hands, which they could then use to buy snacks, log in to computers, or use the photocopier.

Khoảng 50 nhân viên tại công ty máy bán hàng tự động ở Wisconsin tên là Three Square Market đã tình nguyện chèn các vi mạch vào tay mình, thứ giúp họ có thể mua snack, đăng nhập máy tính, hay sử dụng các máy photocopy.

Swedes seem more willing to try the technology than most other nations.

Thụy Điển có vẻ sẵn sàng thử nghiệm các công nghệ mới hơn hầu hết các quốc gia khác.

The country’s 10 million-strong population is generally more willing to share personal details, which are already recorded by the country’s social-security system and readily available. According to AFP, people can find each other’s salaries by simply calling tax authorities.

10 triệu người dân của quốc gia này thường sẵn sàng chia sẻ các thông tin cá nhân của mình, được ghi lại bởi hệ thống an ninh xã hội của Thụy Điển và luôn sẵn sàng (sử dụng) mọi lúc. Theo như AFP, mọi người có thể xem lương người khác là bao nhiêu đơn giản bằng cách gọi đến các cơ quan quản lý thuế.

Many of them also don’t believe the microchip technology is advanced enough to be hacked. Libberton, the microbiologist, also said the data collected and shared by implants are too limited for users to fear hacking or surveillance.

Nhiều người trong số họ không tin rằng công nghệ vi mạch đã đủ tiên tiến để bị hack. Libberton, nhà vi sinh học, cũng cho biết dữ liệu được thu thập và chia sẻ bởi các con chip cấy ghép này quá hạn chế đối với người dùng dẫn đến việc không phải lo sợ bị hack hay bị theo dõi.

Bionyfiken founder Hannes Sjöblad told Tech Insider in 2015:

Nhà sáng lập Bionyfiken là Hannes Sjoblad 2015 rằng:

“The human body is the next big platform. The connected body is already a phenomenon. And this implant is just a part of it. […]

“Cơ thể người là nền tảng lớn tiếp theo. Việc kết nối cơ thể người đã trở thành một hiện tượng, và việc cấy ghép này chỉ là một phần của nó mà thôi”

“We are updating our bodies with technology on a large scale already with wearables. But all of the wearables we wear today will be implantable in 5 to 10 years.

“Chúng ta đang làm hiện đại cơ thể mình bằng công nghệ trên quy mô lớn thông qua các thiết bị đeo tay. Nhưng mọi thiết bị đeo tay mà chúng ta đeo hôm nay sẽ có thể được cấy ghép trong khoảng từ 5-10 năm nữa”.

“Who wants to carry a clumsy smartphone or smartwatch when you can have it in your fingernail? I think that is the direction where it is heading.”

“Ai mà muốn mang theo một chiếc smartphone hay smartwatch xấu xí khi bạn có thể đặt nó vào móng tay? Tôi nghĩ đó là hướng đi mà công nghệ này đang nhắm tới”.

Source:https://www.businessinsider.com/swedish-people-embed-microchips-under-skin-to-replace-id-cards-2018-5

WORD BANK:

implant into (v): cấy vào

microchip /ˈmaɪ.krəʊ.tʃɪp/ (n): vi mạch

a host of sth: một lượng lớn cái gì đó

biometri /ˌbaɪ.əʊˈmet.rɪk/ (adj): sinh trắc học

contactless /ˈkɒn.tækt.ləs/ (adj): không tiếp xúc

credit card (n): thẻ tín dụng

syringe /sɪˈrɪndʒ/ (n): ống tiêm

piercing /ˈpɪə.sɪŋ/ (n): sự xỏ khuyên

infection/ɪnˈfek.ʃən/ [B2] (n): sự nhiễm trùng

immune system (n): hệ miễn dịch

microbiologist /ˌmaɪ.krəʊ.baɪˈɒl.ə.dʒɪst/ (n): nhà vi sinh học

modification /ˌmɒd.ɪ.fɪˈkeɪ.ʃən/ [C1] (n): việc thay đổi

be on the rise: ngày càng được biết nhiều

tech wearables : công nghệ đeo tay

en masse /ˌɒ̃ ˈmæs/ (adv): theo nhóm, tập thể

vending-machine: máy bán hàng tự động

be willing to do sth: sẵn sàng, rất muốn làm gì

advanced /ədˈvɑːnst/ [B1] (adj): hiện đại, tiên tiến

surveillance /səˈveɪ.ləns/ (n): theo dõi

phenomenon /fəˈnɒm.ɪ.nən/ [C1] (n): hiện tượng

clumsy /ˈklʌm.zi/ [B2] (adj): xấu xí


ỦNG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead