[Mp3] What would happen if you didn’t sleep

0
3896

In 1965, 17-year-old high school student Randy Gardner stayed awake 264 hours; that’s 11 days, to see how he’d cope without sleep.

Vào năm 1965, một học sinh trung học 17 tuổi Randy Gardner đã thức [suốt] 264 giờ; tương đương với 11 ngày, để xem anh ấy sẽ thế nào nếu không ngủ.

On the second day, his eyes stopped focusing. Next, he lost the ability to identify objects by touch. By day 3, Gardner was moody and uncoordinated. At the end of the experiment, he was struggling to concentrate, had troubles with short-term memory, became paranoid and started hallucinating.

Vào ngày thứ hai, mắt anh đã không còn có thể tập trung. Tiếp theo, anh ta mất khả năng nhận dạng vật thể bằng cách chạm vào đó. Đến ngày thứ 3, Gardner có vẻ ủ rũmất khả năng kết hợp các chi giác. Vào cuối cuộc thử nghiệm, anh đã phải vật lộn để tập trung, gặp vấn đề với trí nhớ ngắn hạn, trở nên hoang tưởng và bắt đầu bị ảo giác.

Although Gardner recovered without long-term psychological or physical damages, for others, losing shuteye can result in hormonal imbalance, illness and in extreme cases, death. We’re only beginning to understand why we sleep to begin with, but we do know it is essential.

Mặc dù Gardner đã phục hồi mà không bị tổn thương tâm lý hoặc thể chất lâu dài, đối với những người khác, việc thiếu ngủ có thể dẫn đến mất cân bằng nội tiết, bệnh tật và trong một số trường hợp nghiêm trọng, tử vong. Chúng ta mới chỉ bắt đầu hiểu tại sao chúng ta đi ngủ, nhưng chúng ta biết đó là điều thiết yếu.

Adults need 7 to 8 hours of sleep a night and adolescents need about 10. We grow sleepy to the signals from our body, telling our brain we are tired and signals from the environment telling us it’s dark outside. The rise in sleep-inducing chemicals like Adenosine and Melatonin send us to a light doze that grows deeper, making our breathing and heart rates slow down and our muscles relax.

Người lớn cần ngủ từ 7 đến 8 tiếng mỗi đêm và thanh thiếu niên cần khoảng 10 tuổi. Chúng ta buồn ngủ với các tín hiệu từ cơ thể, nói với bộ não của chúng ta rằng chúng ta đã mệt và những tín hiệu từ môi trường nói với chúng ta rằng trời đã tối. Sự gia tăng các hóa chất gây buồn ngủ như Adenosine và Melatonin gửi cho chúng ta một cơn buồn ngủ nhẹ dần trở nên sâu hơn, khiến nhịp thở và nhịp tim của chúng ta chậm lại và cơ bắp của chúng ta thư giãn.

This non-REM sleep is when DNA is repaired and the bodies replenish themselves for the day ahead. In United States, it’s estimated that 30% of adults and 66% of adolescents are regularly sleep-deprived. This isn’t just a minor inconvenience. Staying awake can cause serious bodily harms. When we lose sleep, learning, memory, mood and reaction time are affected. Sleeplessness may also cause inflammation, hallucinations, high blood pressure and it’s even been linked to diabetes and obesity.

Giấc ngủ sâu (non-REM: non-rapid eyemovement) là lúc ADN được sửa chữa và cơ thể tái tạo cho ngày hôm sau. Tại Hoa Kỳ, người ta ước tính rằng 30% người lớn và 66% thanh thiếu niên thường xuyên bị thiếu ngủ. Đây không chỉ là một sự bất tiện nhỏ. Việc thức muộn có thể gây hại nghiêm trọng cho cơ thể. Khi chúng ta mất ngủ, việc học, trí nhớ, tâm trạng và thời gian phản ứng sẽ bị ảnh hưởng. Mất ngủ cũng có thể gây viêm nhiễm, ảo giác, huyết áp cao và thậm chí có liên quan đến bệnh tiểu đườngbéo phì.

In 2014, a devoted soccer fan died after staying awake for 48 hours to watch the World cup. While his untimely death was due to a stroke, studies show that chronically sleeping fewer than 6 hours a night increases stroke risk by 4.5 times compared to those getting consistent 7-8 hours of shuteye.

Trong năm 2014, một fan hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt đã chết sau khi thức trong suốt 48 giờ để xem World Cup. Trong khi cái chết đột ngột của anh là do đột quỵ, các nghiên cứu cho thấy rằng ngủ ít hơn 6 giờ một đêm làm tăng nguy cơ đột quỵ gấp 4,5 lần so với những người có đủ 7-8 giờ để ngủ.

For a handful of people on the planet who carry a rare inherited genetic mutation, sleeplessness is a daily reality. This condition, known as Fatal Familiar Insomnia, places the body in the nightmarish state of wakefulness, forbidding it from entering the sanctuary of sleep. Within months or years, this progressively worsening condition leads to dementia and death.

Đối với một số ít người trên hành tinh mang một đột biến di truyền hiếm gặp, mất ngủ là một vấn đề hàng ngày. Tình trạng này, được gọi là Fatal Familiar Insomnia, đặt cơ thể trong trạng thái tỉnh táo cực kỳ đáng sợ, ngăn cản [cơ thể] đi vào thánh đường của giấc ngủ. Trong vòng vài tháng hoặc nhiều năm, tình trạng ngày càng xấu đi này dẫn tới chứng mất trí và tử vong.

How can sleep deprivation causes such immense suffering? Scientists think the answer lies with the accumulation of waste products in the brain. During our waking hours, our cells are busy using up our day’s energy sources, which get broken down in various by-products including Adenosine. As Adenosine builds up, it increases the urge to sleep, also known as sleep pressure. In fact, caffeine works by blocking Adenosine’s receptor pathways. Other waste products also build up in the brain and if they’re not cleared away, they collectively overload the brain and are thought to lead to many negative symptoms of sleep deprivation.

Làm thế nào mà việc thiếu ngủ lại gây ra những thiệt hại lớn như vậy? Các nhà khoa học cho rằng câu trả lời nằm ở sự tích tụ các chất thải trong não. Trong thời gian thức giấc của chúng ta, các tế bào của chúng ta bận rộn với việc sử dụng các nguồn năng lượng trong ngày của chúng ta, những nguồn này bị tách nhỏ thành nhiều sản phẩm phụ bao gồm Adenosine. Khi Adenosine tích tụ, nó thôi thúc chúng ta đi ngủ, còn được gọi là áp lực ngủ (tạm dịch). Trên thực tế, caffeine hoạt động bằng cách ngăn chặn các thụ thể Adenosine. Các sản phẩm chất thải khác cũng tích tụ trong não và nếu chúng không được dọn dẹp, chúng sẽ cùng nhau làm quá tải bộ não và được cho là sẽ dẫn đến nhiều triệu chứng tiêu cực của việc thiếu ngủ.

So what’s happening in our brain when we sleep to prevent this? Scientist found something called the Glymphatic System, a clean-up mechanism that removes this buildup and is much more active when we’re asleep. It works by using cerebrospinal fluid to flush away toxic by-products that accumulate between cells. Lymphatic Vessels, which serve as pathways for immune cells, have recently been discovered in the brain and they may also play a role in clearing our brain’s daily waste products.

Vậy điều gì xảy ra trong bộ não của chúng ta khi chúng ta ngủ để ngăn chặn điều này? Các nhà khoa học đã tìm thấy một thứ gọi là Hệ thống Glymphatic, một cơ chế làm sạch loại bỏ sự tích tụ này và [cơ chế này] hoạt động tích cực hơn nhiều khi chúng ta ngủ. Nó hoạt động bằng cách sử dụng dịch não tủy để loại bỏ các sản phẩm phụ độc hại tích lũy giữa các tế bào. Các mạch bạch cầu, có tác dụng như là đường dẫn cho các tế bào miễn dịch, gần đây đã được phát hiện trong não và chúng cũng có thể đóng một vai trò trong việc dọn dẹp các chất thải hàng ngày của não chúng ta.

While scientists continue exploring the restorative mechanisms behind sleep, we can be sure that slipping in slumber is a necessity if we want to maintain our health and our sanity.

Trong khi các nhà khoa học tiếp tục khám phá các cơ chế phục hồi đằng sau giấc ngủ, chúng ta có thể chắc chắn rằng việc đi ngủ là một điều cần thiết nếu chúng ta muốn duy trì sức khỏe và sự tỉnh táo của mình.

WORD BANK:

moody /ˈmuː.di/ (adj): ủ rũ, tâm trạng

uncoordinated /ˌʌn.kəʊˈɔː.dɪn.eɪ.tɪd/ (adj): mất khả năng kết hợp các chi giác

struggle to do sth /ˈstrʌɡ.əl/ [B2] (v): vật lộn để làm gì

paranoid /ˈpær.ən.ɔɪd/ (adj): hoang tưởng

hallucinate /həˈluː.sɪ.neɪt/ (v): gặp phải ảo giác

hallucination /həˌluː.sɪˈneɪ.ʃən/ (n): ảo giác

shuteye /ˈʃʌt.aɪ/ (n): việc ngủ

hormonal imbalance /hɔːˈməʊ.nəl ˌɪmˈbæl.əns/ (n): mất cân bằng nội tiết

doze /dəʊz/ (n): cơn buồn ngủ

replenish /rɪˈplen.ɪʃ/ (v): tái tạo, phục hồi

sleep-deprived (adj): thiếu ngủ

inflammation /ˌɪn.fləˈmeɪ.ʃən/ (n): viêm nhiễm

diabetes /ˌdaɪ.əˈbiː.tiːz/ (n): tiểu đường

obesity /əʊˈbiː.sə.ti/ [C1] (n): béo phì

devoted /dɪˈvəʊ.tɪd/ [B2] (adj): cống hiến, cuồng nhiệt, trung thành

untimely /ʌnˈtaɪm.li/ (adj): không đúng thời điểm, đột ngột

inherit /ɪnˈher.ɪt/ [C2] (v): di truyền

mutation /mjuːˈteɪ.ʃən/ (n): đột biến

insomnia /ɪnˈsɒm.ni.ə/ [C2] (n): chứng mất ngủ

nightmarish /ˈnaɪt.meə.rɪʃ/ (adj): cực kỳ đáng sợ

sanctuary /ˈsæŋk·tʃuˌer·i/ (n): khu bảo tồn, thánh đường

progressively /prəˈɡres.ɪv.li/ (adv): ngày càng, dần dần

dementia /dɪˈmen.ʃə/ (n): mất trí nhớ

deprivation /ˌdep.rɪˈveɪ.ʃən/ [C2] (n): sự mất đi, sự thiếu hụt

immense /ɪˈmens/ [C1] (adj): to lớn

accumulation /əˌkjuː.mjəˈleɪ.ʃən/ [C2] (n): sự tích tụ

urge sb to do sth /ɜːdʒ/ [C2] (v): thôi thúc ai làm gì

receptor /rɪˈsep.tər/ (n): thụ thể

collectively /kəˈlek.tɪv.li/ (adv): cùng nhau

mechanism /ˈmek.ə.nɪ.zəm/ [C1] (n): cơ chế

buildup /ˈbɪldˌʌp/ (n): sự tích tụ

cerebrospinal fluid /ˌser.ɪ.brəʊˈspaɪ.nəl ˈfluː.ɪd/ (n): dịch não tủy

accumulate /əˈkjuː.mjə.leɪt/ [C2] (v): tích lũy

immune /ɪˈmjuːn/ (adj): thuộc về miễn dịch

restorative mechanism /rɪˈstɒr.ə.tɪv ˈmek.ə.nɪ.zəm/ (n): cơ chế phục hồi

sanity /ˈsæn.ə.ti/ (n): sự tỉnh táo

TẢI FILE MP3 CỦA BÀI ĐỌC NÀY TẠI: https://short2win.net/Mflr

TẢI FILE PDF CỦA BÀI ĐỌC NÀY TẠI: https://short2win.net/uU7tp8RU

ỦNG HỘ TÀI CHÍNH READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead