Animal charity backs Hanoi decree against eating dogs

0
2093

A boy carries his dog through flood waters in Hau Giang Province in southern Vietnam. – Một cậu bé mang chú chó của mình qua vùng nước lũ ở tỉnh Hậu Giang ở miền nam Việt Nam.

Eating dogs is not a cultural issue and Hanoi authorities’ call to stop the practice should be welcomed, Animals Asia has contended.

Animals Asia cho rằng ăn thịt chó không phải là vấn đề văn hóa và lời kêu gọi [mọi người] ngừng hành động này của chính quyền Hà Nội nên được hoan nghênh.

Tuan Bendixsen, chief representative of the Animals Asia Foundation (AAF) in Vietnam, said his organization is with Hanoi authorities on the ending of killing and eating dogs.

Ông Tuấn Bendixsen, trưởng đại diện của Quỹ Động vật Châu Á (AAF) tại Việt Nam, cho biết tổ chức của ông đồng hành với chính quyền Hà Nội trong việc kết thúc việc giết hại và ăn thịt chó.

“This is not a cultural issue. We do not discuss whether people eat or do not eat dog meat. The problem to be discussed here is that the AAF has a lot of evidence proving the cruelty in the entire process of killing dogs for meat, from transporting, confining to slaughtering them.

“Đây không phải là vấn đề văn hóa. Chúng tôi không thảo luận liệu mọi người [có nên] ăn hay không [nên] ăn thịt chó. Vấn đề cần thảo luận ở đây là AAF có rất nhiều bằng chứng chứng minh sự tàn ác trong toàn bộ quá trình giết hại những chú chó để lấy thịt, từ vận chuyển, giam giữ đến giết mổ chúng.

“It is not right to treat dogs as farm animals like chickens, pigs or cows. And what’s more is that it is almost impossible to distinguish a dog raised in a farm for meat from those stolen from a family.

“Thật là sai lầm khi coi chó là động vật trang trại như gà, lợn hay bò. Và hơn nữa hầu như [chúng ta] chẳng thể phân biệt một chú chó được nuôi trong trang trại để lấy thịt với một chú chó bị bắt trộm từ một hộ gia đình.

“We all know that dog is a loyal and loving animal. They protect and look after their owners, play with children and support sick and old people. Dogs are not just animals but a member of the society and a good friend of humans.”

“Chúng ta đều biết rằng chó là một loài vật trung thành và biết yêu thương. Chúng bảo vệ và chăm sóc chủ nhân, chơi với trẻ em và hỗ trợ người ốm và người già. Chó không chỉ là động vật mà là còn một thành viên của xã hội và là bạn tốt của con người.”

Animals Asia is a Hong Kong-based charity that seeks to end cruelty to animals in Asia.

Quỹ Động vật Châu Á là một tổ chức từ thiện có trụ sở tại Hồng Kông tìm cách chấm dứt [các hành động] tàn ác đối với động vật ở châu Á.

The Hanoi People’s Committee Wednesday issued a statement saying the killing and selling of dogs and cats for human consumption is creating a negative image of the city in the eyes of international tourists and expats. The city plans to ban the selling of dog meat within its inner districts, like Hoan Kiem, Ba Dinh or Hai Ba Trung, from 2021.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vào hôm thứ 4 đã đưa ra một tuyên bố rằng việc giết thịt và bán thịt chó và thịt mèo đang tạo nên một hình ảnh tiêu cực của thành phố trong mắt của khách du lịch quốc tế và người nước ngoài. Thành phố có kế hoạch cấm bán thịt chó trong các quận nội thành, như Hoàn Kiếm, Ba Đình hoặc Hai Bà Trưng, từ năm 2021.

This dietary preference is tarnishing Hanoi’s image as “civilized and modern,” the statement said, adding, “the city wants people to see the value in treating animals humanely.”

Sở thích ăn uống này đang làm hoen ố hình ảnh của Hà Nội “văn minh và hiện đại”, tuyên bố nói thêm rằng “thành phố muốn mọi người nhận ra giá trị trong việc đối xử với động vật một cách nhân đạo”.

The committee has asked district authorities to compile and update data and statistics on the number of dogs kept as pets in the city, and to communicate to owners how to protect them from diseases like rabies.

Ủy ban [nhân dân thành phố] đã yêu cầu chính quyền các quận soạn thảo và cập nhật dữ liệu và số liệu thống kê về số lượng chó được nuôi trong thành phố và liên lạc với chủ sở hữu cách bảo vệ chúng khỏi các bệnh như bệnh dại.

Animals Asia said the killing of dogs has not decreased in Vietnam and many parts of Hanoi are still known for dog meat restaurants.

Quỹ Động vật châu Á cho biết việc giết thịt chó đã không giảm ở Việt Nam và nhiều nơi ở Hà Nội vẫn được biết đến với các nhà hàng thịt chó.

A study by the Asia Canine Protection Alliance (ACPA) found that every month around 20,000 dogs are transported from the south to the north, including Hanoi, where the practice of eating dog is more common.

Một nghiên cứu của Hiệp hội Bảo vệ Chó Châu Á (ACPA) thấy rằng mỗi tháng có khoảng 20.000 chú chó được vận chuyển từ miền nam ra miền bắc, bao gồm Hà Nội, nơi mà việc ăn thịt chó phổ biến hơn.

But this is not enough, and as a result cases of dog theft are routine, it said.

Nhưng hiệp hội này nói con số này là không đủ, và kết quả là các vụ trộm chó vẫn xảy ra thường xuyên.

Tuan of Animals Asia also highlighted the risk of diseases from eating dog meat.

Ông Tuấn tại Quỹ Động vật Châu Á cũng nêu bật nguy cơ mắc bệnh do ăn thịt chó.

In 2016-17, the ACPA worked with Vietnam’s National Center for Veterinary Diagnosis to conduct rabies screening of over 400 dog brain samples from 14 slaughterhouses in Hanoi.

Vào năm 2016-17, ACPA đã làm việc với Trung tâm Chẩn đoán Thú y Quốc gia Việt Nam để tiến hành sàng lọc bệnh dại trên 400 mẫu não chó từ 14 lò mổ ở Hà Nội.

Most of those slaughterhouses get dogs from the south, and the results showed one in every 100 dogs had been infected with rabies.

Hầu hết những lò mổ này lấy chó từ phía nam, và kết quả cho thấy cứ 100 con chó thì có một con bị nhiễm bệnh dại.

Hanoi currently has around 500,000 dogs and cats kept at homes, according to the city authorities. Some 87 percent are kept for “housekeeping purposes,” while the rest are raised to be sold or consumed as food.

Hà Nội hiện có khoảng 500.000 con chó và mèo được nuôi tại nhà, theo chính quyền thành phố. Khoảng 87% được nuôi cho “mục đích giữ nhà”, trong khi phần còn lại được nuôi để được bán hoặc tiêu thụ như thực phẩm.

An estimated five million dogs are consumed every year in Vietnam, second only to China, which eats roughly 20 million.

Ước tính có khoảng năm triệu con chó được tiêu thụ hàng năm ở Việt Nam, chỉ đứng sau Trung Quốc, với số lượng khoảng 20 triệu con.

Many of the dogs that are eaten are pets stolen from their owners and sold to small, unlicensed abattoirs that kill them in brutal ways.

Nhiều trong số những chú chó bị giết thịt là vật nuôi bị bắt trộm và bán cho các lò mổ nhỏ, không có giấy phép nơi chúng bị giết theo những cách tàn bạo.

Dog theft is rarely treated as a criminal offense in Vietnam unless the animal is valued at more than VND2 million (approximately $100).

Hành vi trộm cắp chó hiếm khi được coi là tội phạm hình sự ở Việt Nam trừ khi con vật có giá trị hơn 2 triệu đồng (khoảng $100).

Source: https://e.vnexpress.net/news/news/animal-charity-backs-hanoi-decree-against-eating-dogs-3809057.html

WORD BANK:

cruelty /ˈkruː.əl.ti/ [B2] (n): sự tàn ác

confine /kənˈfaɪn/ [C2] (v): giam giữ

slaughter /ˈslɔː.tər/ (v): giết mổ (động vật)

expat /ekˈspæt/ (n): người nước ngoài

dietary /ˈdaɪ.ə.tər.i/ (adj): thuộc về ăn uống

preference /ˈpref.ər.əns/ [B2] (n): sở thích

tarnish /ˈtɑː.nɪʃ/ (v): làm hoen ố

rabies /ˈreɪ.biːz/ (n): bệnh dại

canine /ˈkeɪ.naɪn/ (adj): thuộc về chó

veterinary /ˈvet.ər.ɪ.nər.i/ (adj): thuộc về thú y

diagnosis /ˌdaɪ.əɡˈnəʊ.sɪs/ [C2] (n): chẩn đoán

slaughterhouse /ˈslɔː.tə.haʊs/ (n): lò mổ

abattoir /ˈæb.ə.twɑːr/ (n): lò mổ

BẠN CÓ THỂ TẢI FILE PDF CỦA BÀI ĐỌC NÀY TẠI: http://vnurl.xyz/7MD8qYS9Bhp5

ỦNG HỘ TÀI CHÍNH READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead