Saudi plane turns around after mother forgets baby at airport

0
665

The pilot was en route to Kuala Lumpur from Jeddah when he made the request to return. – Phi công đang trên đường từ Jeddah đến Kuala Lumpur khi ông yêu cầu được quay lại.

A Malaysia-bound plane had to turn back to Saudi Arabia after a passenger realised she had left her baby in the terminal.

Một chiếc máy bay đang trên đường tới Malaysia đã phải quay trở lại Ả Rập Saudi sau khi một hành khách nhận ra rằng cô đã bỏ đứa con ở nhà ga.

The pilot, en route to Kuala Lumpur, made the unusual request to return to the airport in Jeddah shortly after takeoff when a passenger told cabin crew she had forgotten her child.

Người phi công, đang trên đường đến Kuala Lumpur, đã đưa ra yêu cầu bất thường là quay lại sân bay ở Jeddah ngay sau khi cất cánh khi một hành khách nói với phi hành đoàn rằng cô đã để quên con mình.

A video of the pilot calling into air traffic control reveals the unusual exchange between him and the operators, as he asks for permission to go back to King Abdulaziz airport.

Một đoạn video về cuộc gọi của viên phi công tới đài kiểm soát không lưu cho thấy việc trao đổi bất thường giữa anh và các người điều hành bay, khi anh xin phép quay trở lại sân bay King Abdulaziz.

“May God be with us. Can we come back?” the pilot asks. The scenario, seemingly a first for the air traffic controllers, leaves the operator confounded and he can be heard conferring with others over the appropriate action.

Viên phi công hỏi: “Chúa ơi. Chúng tôi có thể quay lại không?” Tình huống, dường như là lần đầu tiên mà các nhân viên kiếm soát không lưu gặp phải, khiến nhân viên điều hành bối rối và có thể nghe thấy anh ta trao đổi với người khác để có hành động thích hợp.

“This flight is requesting to come back,” he tells another colleague. “A passenger forgot her baby in the waiting area, the poor thing.”

“Chiếc máy bay yêu cầu quay trở lại,” anh ta nói với một đồng nghiệp khác. “Một hành khách quên con mình trong khu vực chờ, thật là tồi tệ.”

The pilot can be heard repeating to the air traffic operator: “I told you, a passenger has left her baby in the terminal and she is refusing to continue the flight.”

Có thể nghe thấy tiếng phi công [trong đoạn video] lặp lại với người điều khiển không lưu: “Tôi đã nói rồi, một hành khách đã bỏ con mình trong nhà ga và cô ấy đang từ chối tiếp tục chuyến bay.”

After a brief pause, the flight was given permission to return to the hub. “OK, head back to the gate,” the air traffic controllers said. “This is totally a new one for us.”

Sau một khoảng tạm dừng ngắn, chuyến bay đã được cho phép quay trở lại trung tâm. “Được rồi, quay lại cổng,” người kiểm soát không lưu cho nói. “Đây là một tính huống hoàn toàn mới đối với chúng tôi.

It is rare for planes to turn around or divert midair for anything other than technical or passenger health reasons.

Các máy bay rất hiếm khi quay lại hoặc chuyển hướng giữa không trung nếu không phải là vấn đề về kỹ thuật hoặc sức khỏe của hành khách.

In 2013, an American Airlines flight from Los Angeles to New York diverted to Kansas City because of a “very unruly passenger” who refused to stop singing Whitney Houston’s I Will Always Love You.

Vào năm 2013, một chuyến bay của hãng American Airlines từ Los Angeles đến New York đã phải chuyển hướng đến Thành phố Kansas vì một hành khách rất ngỗ ngược, người đã từ chối ngừng hát bài I Will Always Love You của Whitney Houston.

In New York the following year, a taxiing plane heading to Seoul returned to the gate after the South Korean airline heiress Cho Hyun-ah forced a senior crew member to disembark because she had been served macadamia nuts from a packet instead of a bowl.

Một năm sau đó ở New York, một chiếc máy bay đang trên đường băng đi đến Seoul đã phải quay trở lại cổng sau khi người thừa kế hãng hàng không Hàn Quốc Cho Hyun-ah buộc một thành viên cao cấp của phi hành đoàn phải xuống máy bay vì cô đã được phục vụ hạt macadamia từ một cái gói thay vì một cái bát.

Source: https://www.theguardian.com/world/2019/mar/12/saudi-plane-turns-around-mother-forgets-baby-airport?fbclid=IwAR3uCJBo7Rw0IPVWAoB8hU4syM-xOQv4Om5yNoBawSBgTLUNd0GrS4VYYBc

WORD BANK:

terminal /ˈtɜː.mɪ.nəl/ (n): nhà ga

en route to somewhere /ˌɒn ˈruːt/ (pre): trên đường đến

shortly after (adv): ngay sau khi

scenario /sɪˈnɑː.ri.əʊ/ [C2] (n): tình huống, kịch bản

confounded /kənˈfaʊn.dɪd/ (adj – informal): bối rối và tức tối

confer with sb /kənˈfɜːr/ (v): trao đổi, bàn bạc với ai đó

brief /briːf/ [B1] (adj): ngắn (thời gian)

pause /pɔːz/ [B2] (v, n): tạm dừng

hub /hʌb/ (n): trung tâm

divert /daɪˈvɜːt/ (v): chuyển hướng

unruly /ʌnˈruː.li/ (adj): ngỗ ngược

taxi /ˈtæk.si/ (v): đi trên đường băng

heiress /ˈeə.res/ (n): người thừa kế

disembark /ˌdɪs.ɪmˈbɑːk/ (v): xuống máy bay


ỦNG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead