These are the world’s biggest exporters

0
935

For the first time in decades, trade barriers appear to be increasing around the world.

Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, các rào cản thương mại dường như đang gia tăng trên khắp thế giới.

Brexit negotiations have helped to create an environment of uncertainty, while the introduction of American tariffs on imports of steel and aluminum – along with the resulting retaliatory measures – have created more tangible barriers to international trade.

Các cuộc đàm phán Brexit đã tạo ra một môi trường không chắc chắn, trong khi việc Mỹ áp thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu – cùng với các biện pháp trả đũa [chống lại việc áp thuế của Mỹ] – đã tạo ra nhiều rào cản hữu hình hơn đối với thương mại quốc tế.

Now, there is now even rhetoric coming from D.C. about adding tariffs to $200 billion of goods coming from China, and NAFTA renegotiations have long been on President Trump’s agenda.

Giờ đây, thậm chí còn có những lời hoa mỹ đến từ [Washington] D.C. về việc tăng thêm thuế vào gói 200 tỷ đô la đánh vào hàng hóa nhập từ Trung Quốc, và việc đàm phán lại NAFTA từ lâu đã nằm trong chương trình nghị sự của Tổng thống Trump.

The G7 meeting in Canada also gave recent indications on the state of the existing trade atmosphere. For the first time in recent memory, the meeting of Western leaders was tense, resulting in name-calling and accusations, giving the impression that the worst could be yet to come.

Cuộc họp G7 ở Canada cũng đưa ra những dự đoán về tình trạng của bầu không khí thương mại hiện nay. Lần đầu tiên trong nhiều năm gần đây, cuộc họp của các nhà lãnh đạo phương Tây rất căng thẳng, dẫn đến việc buộc tội lẫn nhau, tạo ấn tượng rằng điều tồi tệ nhất có thể chưa xảy ra.

Who are the world’s biggest exporters? – Các nước xuất khẩu lớn nhất thế giới là ai?

As the environment around trade shifts, it’s worth noting the countries that have the biggest stakes in international trade to start with.

Khi mà môi trường thương mại thay đổi, chúng ta nên xem lại đâu là các quốc gia có đóng góp lớn nhất trong nền thương mại quốc tế.

Both imports and exports matter, but today’s map from HowMuch.net focuses exclusively on the world’s biggest exporters. Each country is re-sized based on the latest export data from the World Trade Organization for 2017, and countries with fewer than $20 billion in exports are excluded altogether.

Cả nhập khẩu và xuất khẩu đều quan trọng, nhưng hôm nay, bản đồ thế giới từ HowMuch.net chỉ tập trung riêng vào các nước xuất khẩu lớn nhất thế giới. Mỗi quốc gia được điều chỉnh kích cỡ dựa trên dữ liệu xuất khẩu mới nhất của Tổ chức Thương mại Thế giới năm 2017 và tất cả các quốc gia có giá trị xuất khẩu dưới 20 tỷ đô la được loại bỏ trên bản đồ này.

Here are the 10 countries with the most exports in 2017.

Dưới đây là 10 quốc gia có giá trị xuất khẩu lớn nhất vào năm 2017.

China leads the way with $2.26 trillion in exports per year, but the country also has a sizable population of nearly 1.4 billion.

Trung Quốc dẫn đầu với 2,26 nghìn tỷ đô la xuất khẩu mỗi năm, nhưng nước này cũng có dân số rất lớn ở mức gần 1,4 tỷ.

Germany, which is a massive exporter of automobiles, sends a whopping $1.45 trillion of goods abroad every year despite only having 83 million people. That’s an astounding $18,000 per person in exports.

Đức, nước xuất khẩu ô tô khổng lồ, bán tới tận 1,45 nghìn tỷ đô la hàng hóa ra nước ngoài mỗi năm mặc dù chỉ có 83 triệu dân. Con số đó tương đương mức đáng kinh ngạc 18.000 đô la giá trị xuất khẩu tính trên mỗi đầu người.

The United States is the world’s second largest exporter in terms of absolute value. However, if you compare it on a per capita basis to a nation like Germany, it’s clear that the U.S. relies less on exports overall. The country exported $1.55 trillion in goods in 2017, about $4,800 per person.

Hoa Kỳ là nước xuất khẩu lớn thứ hai thế giới tính theo giá trị tuyệt đối. Tuy nhiên, nếu bạn so sánh trên cơ sở bình quân đầu người với một quốc gia như Đức, thì nói chung rõ ràng là Hoa Kỳ phụ thuộc ít hơn vào xuất khẩu. Đất nước này đã xuất khẩu 1,55 nghìn tỷ đô la hàng hóa vào năm 2017, tương đương khoảng 4.800 đô la mỗi người.

Source: https://www.weforum.org/agenda/2018/06/these-are-the-worlds-biggest-exporters/?fbclid=IwAR2QwnjUDU-VrLAlAJjr0UqyLZehMVGVFUpPtiufP_1nEIrGFK0pslsOLaM

WORD BANK:

barrier /ˈbær.i.ər/ [B2] (n): rào cản

negotiation /nəˌɡəʊ.ʃiˈeɪ.ʃən/ [C1] (n): cuộc đàm phán

uncertainty /ʌnˈsɜː.tən.ti/ [C1] (n): sự không chắc chắn

tariff /ˈtær.ɪf/ (n): thuế quan

aluminum /əˈlu·mə·nəm/ (n): nhôm

retaliatory /rɪˈtæl.i.ə.tər.i/ (adj): mang mục đích trả đũa

tangible /ˈtæn.dʒə.bəl/ [C2] (adj): hữu hình

rhetoric /ˈret.ər.ɪk/ (n): lời hoa mỹ

agenda /əˈdʒen.də/ [C1] (n): chương trình nghị sự

indication /ˌɪn.dɪˈkeɪ.ʃən/ [C1] (n): dự đoán, dấu hiệu

accusation /ˌæk.jəˈzeɪ.ʃən/ [C1] (n): sự buộc tội

stake /steɪk/ (n): cổ phần, lợi nhuận

exclusively /ɪkˈskluː.sɪv.li/ [C1] (adv): chỉ dành riêng cho ai/cái gì

altogether /ˌɔːl.təˈɡeð.ər/ [B2] (adv): tất cả, hoàn toàn

sizable /ˈsaɪ.zə.bəl/ (adj): khá lớn, tương đối lớn

massive /ˈmæs.ɪv/ [B2] (adj): khổng lồ

whopping /ˈwɒp.ɪŋ/ (adv): tới tận

astounding /əˈstaʊn.dɪŋ/ (adj): đáng kinh ngạc

absolute value /ˌæb.sə.luːt ˈvæl.juː/ (n): giá trị tuyệt đối


ỦNG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead