Vegetarians are ‘less healthy and have a lower quality of life than meat-eaters’, scientists say  

0
2459

Vegetarians are less healthy than meat-eaters, a controversial study has concluded, despite drinking less, smoking less and being more physically active than their carnivorous counterparts.

Người ăn chay không khỏe mạnh bằng người ăn thịt, một nghiên cứu gây tranh cãi đã kết luận như vậy, cho dù họ uống ít rượu hơn, hút thuốc ít hơn và năng động hơn so với những người ăn thịt.

A study conducted by the Medical University of Graz in Austria found that the vegetarian diet, as characterised by a low consumption of saturated fat and cholesterol, due to a higher intake of fruits, vegetables and whole-grain products, appeared to carry elevated risks of cancer, allergies and mental health problems such as depression and anxiety.

Một nghiên cứu được tiến hành bởi Đại học Y khoa Graz ở Áo cho thấy chế độ ăn chay, đặc trưng bởi mức tiêu thụ thấp các chất béo bão hòa và cholesterol, bởi sự tiêu thụ trái cây, rau và các sản phẩm ngũ cốc cao hơn, có vẻ như gây ra nguy cơ cao hơn về ung thư, dị ứng và các vấn đề sức khỏe tâm thần như trầm cảmlo âu.

The study used data from the Austrian Health Interview Survey to examine the dietary habits and lifestyle differences between meat-eaters and vegetarians.

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ Khảo sát phỏng vấn sức khỏe của Áo để kiểm tra thói quen ăn uống và sự khác biệt về lối sống giữa người ăn thịt và người ăn chay.

The 1320 subjects were matched according to their age, sex, and socioeconomic status and included 330 vegetarians, 330 that ate meat but still a lot of fruits and vegetables, 300 normal eaters but that ate less meat, and 330 on a more meat-heavy diet.

1320 đối tượng được tập hợp theo độ tuổi, giới tính và tình trạng kinh tế xã hội bao gồm 330 người ăn chay, 330 ăn thịt nhưng vẫn ăn nhiều trái cây và rau quả, 300 người ăn bình thường nhưng ăn ít thịt hơn và 330 người ăn nhiều thịt hơn.

It found that vegetarians consumed less alcohol and had lower body mass indexes, but were still in a poorer state of physical and mental health overall.

Nghiên cứu này phát hiện ra rằng người ăn chay tiêu thụ ít rượu hơn và có chỉ số khối cơ thể thấp hơn, nhưng vẫn ở tình trạng sức khỏe thể chất và tinh thần kém hơn.

Participants who ate less meat also had poorer health practices, such as avoiding attending doctors appointments for preventative check-ups and measures such as vaccines, the authors found.

Các tác giả của nghiên cứu thấy rằng những người tham gia thí nghiệm mà ăn thịt ít hơn cũng ít để ý đến sức khỏe hơn, chẳng hạn như họ tránh các cuộc hẹn bác sĩ để khám bệnh phòng ngừa và các biện pháp như vắc-xin.

It concluded: “Our study has shown that Austrian adults who consume a vegetarian diet are less healthy (in terms of cancer, allergies, and mental health disorders), have a lower quality of life, and also require more medical treatment.”

Kết luận họ là: “Nghiên cứu của chúng tôi đã chỉ ra rằng những người trưởng thành ăn chay ở Áo có sức khỏe kém hơn (về ung thư, dị ứngrối loạn sức khỏe tâm thần), có chất lượng cuộc sống thấp hơn, và cũng cần điều trị y tế hơn”.

The study’s authors have already defended the research against claims that their work is simply an advertisement for the meat industry.

Các tác giả của nghiên cứu đã bảo vệ các nghiên cứu trước các tuyên bố rằng công việc của họ chỉ đơn giản là một quảng cáo cho ngành công nghiệp thịt.

Study coordinator and epidemiologist Nathalie Burkert told The Austrian Times: “We have already distanced ourselves from this claim as it is an incorrect interpretation of our data.”

Điều phối viên nghiên cứu và nhà dịch tễ học Nathalie Burkert phát biểu với tờ The Austrian Times: “Chúng tôi đã tự tách rời mình khỏi tuyên bố này vì nó là một cách hiểu sai lệch về dữ liệu của chúng tôi.”

“We did find that vegetarians suffer more from certain conditions like asthma, cancer and mental illnesses than people that eat meat as well, but we cannot say what is the cause and what is the effect.

“Chúng tôi đã thấy rằng người ăn chay dễ bị ảnh hưởng bởi các bệnh nhất định như hen suyễn, ung thư và bệnh tâm thần hơn những người ăn thịt, nhưng chúng tôi không thể nói nguyên nhân là gì và hệ quả của việc ăn chay này là gì.

“There needs to be further study done before this question can be answered.”

“Cần có nhiều nghiên cứu hơn trước khi chúng tôi có thể trả lời câu hỏi này.”

Source: https://www.independent.co.uk/news/science/vegetarians-are-less-healthy-and-have-a-lower-quality-of-life-than-meateaters-scientists-say-9236340.html?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook

WORD BANK:

controversial [B2] (adj) gây tranh cãi

carnivorous (adj) ăn thịt

counterpart [C1] (n): người ngang hàng

be characterised by sth có đặc trưng là điều gì

saturated fat (n) chất béo bão hòa

intake (n): mức tiêu thụ, sự tiêu thụ

whole-grain (n): ngũ cốc

appear to do sth [B1] (v): có vẻ như làm gì

elevated (adj): tăng lên

risk of sth (n): nguy cơ bị cái gì

allergy (n): dị ứng

depression [B2] (n): trầm cảm

anxiety [B2] (n): lo lắng, lo âu

examine [B2] (v): kiểm tra, khám bệnh

dietary habit (n): thói quen ăn uống

body mass index (n): chỉ số khối cơ thể

preventative [C2] (adj): mang tính phòng ngừa

check-up (n): khám bệnh

disorder [C2] (n): sự rối loạn

defend sth against sth (v): bảo vệ cái gì khỏi cái gì

epidemiologist (n): nhà dịch tễ học

interpretation [C2] (n): cách hiểu, cách giải thích

asthma (n): hen suyễn