[Mp3] What humans will look like in 1,000 years

0
3579

What humans will look like in 1,000 years?

Con người sẽ trông như thế nào vào 1.000 năm nữa?

Humans are still evolving. So, where will evolution take us in 1,000 years?

Loài người vẫn đang tiến hóa. Vậy, sự tiến hóa sẽ đưa chúng ta tới đâu vào 1.000 năm tới?

Chances are we’ll be taller. Humans have already seen a boom in height over the last 130 years. In 1880, the average American male was 5’7” (tall). Today, he’s 5’10”.

Có khả năng là chúng ta sẽ cao hơn. Loài người đã chứng kiến sự tăng vọt chiều cao trong 130 năm qua. Vào năm 1880, một người đàn ông Mỹ trung bình cao 5’7” (khoảng 1m70). Ngày nay anh ta cao 5’10” (khoảng 1m80).

We may also merge with machines that can enhances our hearing, eyesight, health, and much more. Right now, there are hearing aids that let you record sounds, generate white noise, and even come with a built-in phone. Another example is a team out of the University of Oregon, which is developing bionic eyes that help the blind to see. But it’s not impossible to imagine that this technology could become a tool for seeing what we currently consider invisible, like different energies of light such as infrared and x-rays. There will be eventually a day where prosthetics are no longer just for the disabled.

Có thể chúng ta sẽ hợp nhất với máy móc giúp cải thiện khả năng nghe, nhìn, sức khỏe và còn nhiều hơn nữa. Ngay bây giờ đây, chúng ta có các thiết bị hỗ trợ thính giác giúp bạn ghi lại âm thanh, tạo ra âm thanh trắng, và thậm chí có thể đi kèm một chiếc điện thoại tích hợp. Một ví dụ khác là một nhóm của trường Đại học Oregon, đang phát triển mắt điện tử sinh học giúp cho người mù có thể nhìn được. Những sẽ không phải là không thể khi chúng ta tưởng tượng rằng công nghệ này sẽ trở thành một công cụ để nhìn thấy những gì chúng ta hiện coi là hình, như các dạng ánh sáng khác như tia hồng ngoại hay tia X. Rồi cuối cùng sẽ đến một ngày các bộ phận cơ thể giả sẽ không còn chỉ dành cho người khuyết tật.

However, it’s not just our outside appearance that will change – our genes will also evolve on microscopic levels to aid our survival. For example, an Oxford-led study discovered a group of HIV-infected children in South Africa living healthy lives. It turns out, they have a built-in defense against HIV that prevents the virus from advancing to AIDS. And with gen-editing tools like CRISPR, we may eventually control our genes and DNA to the point where we make ourselves immune to disease and even reverse the effects of aging.

Tuy nhiên, không chỉ có ngoại hình của chúng ta thay đổi – gen của chúng ta cũng sẽ tiến hóa ở mức độ hiển vi để hỗ trợ cho sự sinh tồn của chúng ta. Ví dụ, một nghiên cứu được [đại học] Oxford dẫn đầu đã khám phá ra một nhóm trẻ em nhiễm HIV ở Nam Phi vẫn sống khỏe mạnh. Hóa ra, những trẻ em này đã có một [cơ chế] phòng vệ trước HIV ngăn ngừa các virus này phát triển thành AIDS. Và với các thiết bị chỉnh sửa gen như CRISPR, có thể chúng ta sẽ kiểm soát được gen và DNA tới một mức chúng ta có thể làm cho mình miễn dịch với bệnh tật và thậm chí đảo ngược hiện tượng lão hóa.

Another way to jumpstart the human evolution on a different path is to move some of us to Mars. Mars receives 66% less sunlight than Earth, which could mean humans on Mars will evolve larger pupils that can absorb more light in order to see. And since Mars’ gravitational pull is only 38% of Earth, people born on Mars might actually be taller than anyone on Earth. In space, the fluid that separates our vertebrae expands, which led American aerospace engineer, Robert Zubrin to suggest that Mars’ low gravity could allow the human spine to elongate enough to add a few inches to our height.

Một cách khác để khởi động quá trình tiến hóa của con người ở một nhánh khác là đưa một vài người trong số chúng ta lên sao Hỏa. Sao Hỏa nhận được ít hơn 66% ánh sáng mặt trời so với Trái đất, điều có nghĩa là những người sống trên sao Hỏa có thể sẽ phát triển đồng tử lớn hơn có thể hấp thụ được nhiều ánh sáng hơn để nhìn. Và vì lực hấp dẫn của sao Hỏa chỉ bằng 38% trên Trái đất, những người được sinh ra ở sao Hỏa có thể sẽ cao hơn người trên Trái đất. Trong vũ trụ, chất dịch ngăn cách xương cột sống của chúng ta giãn ra, điều khiến cho kỹ sư vũ trụ người Mỹ, Robert Zubrin cho rằng lực hấp dẫn nhỏ ở sao Hỏa sẽ có thể khiến xương sống con người kéo dài ra để cho chúng ta thêm vài inch chiều cao.

However, not even a move to Mars could spark the biggest change in human evolution that we may have coming in the next 1,000 years: immortality. The path to immortality will likely require humans to download their consciousness into a machine. Right now, scientists in Italy and China are performing head transplants on animals to determine if you can transfer consciousness from one body to another. They claim their next big step is to transplant human heads.

Tuy nhiên, việc chuyển tới sao Hỏa cũng không tạo nên sự thay đổi lớn nhất trong việc tiến hóa mà chúng ta sẽ có trong 1.000 năm tới [mà đó là]: sự bất tử. Con đường tới sự bất tử có thể yêu cầu con người tải nhận thức của chúng ta vào một cái máy. Ngay giờ đây, các nhà khoa học ở Ý và Trung Quốc đang tiến hành cấy ghép đầu trên động vật để xác định liệu chúng ta có thể truyền tải nhận thức từ một cơ thể sang một cơ thể khác hay không. Họ cho rằng bước quan trọng tiếp theo là cấy ghép đầu người.

Whatever happens in the next 1,000 years – whether we merge with machines or become them – one thing is certain: The human race is always changing – and the faster we change and branch out from Earth, the better chance we have of outrunning extinction.

Bất kể điều gì xảy ra trong 1.000 năm tới – cho dù chúng ta có hợp nhất với máy móc hay trở thành máy móc – có 1 điều chắc chắn đúng: Loài người liên tục thay đổi – và chúng ta càng thay đổi nhanh và mở rộng ra khỏi Trái đất, chúng ta càng có nhiều cơ hội thoát khỏi sự tuyệt chủng.

WORD BANK:

evolve /ɪˈvɒlv/ [C1] (v): tiến hóa

evolution /ˌiː.vəˈluː.ʃən/ [B2] (n): sự tiến hóa

merge with /mɜːdʒ/ [C2] (v): hợp nhất với cái gì

built-in /ˌbɪltˈɪn/ (adj): tích hợp sẵn

bionic /baɪˈɒn.ɪk/ (adj): thuộc về điện tử sinh học

invisible /ɪnˈvɪz.ə.bəl/ [B2] (adj): vô hình

infrared /ˌɪn.frəˈred/ (adj): thuộc về hồng ngoại

eventually /ɪˈven.tʃu.ə.li/ [B2] (adv): cuối cùng

prosthetic /ˈprɒs.θiː.sɪs/ (n): bộ phận cơ thể giả

immune to /ɪˈmjuːn/ [C2] (adj): miễn dịch với cái gì

reverse /rɪˈvɜːs/ [C2] (v): đảo ngược

jumpstart /ˈdʒʌmp.stɑːt/ (v): khởi động

pupil /ˈpjuː.pəl/ (n): đồng tử

vertebrae /ˈvɜː.tɪ.brə/ (n): xương cột sống

elongate /ˈiː.lɒŋ.ɡeɪt/ (v): kéo dài ra

immortality /ɪmɔːˈtalɪti/ (n): sự bất tử

consciousness /ˈkɒn.ʃəs.nəs/ [C1] (n): nhận thức

transplant /trænˈsplɑːnt/ (v, n): cấy ghép

transfer /trænsˈfɜːr/ [B1] (v): truyền tải

TẢI FILE MP3 CỦA BÀI ĐỌC NÀY TẠI: http://vnurl.xyz/v2ei7I5Km

TẢI FILE PDF CỦA BÀI ĐỌC NÀY TẠI: http://vnurl.xyz/nhvh

ỦNG HỘ TÀI CHÍNH READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead