Chủ Nhật, Tháng Tư 14, 2024
Google search engine
HomeDiscoveryStudent loan debt harms mental health, careers and home ownership for many...

Student loan debt harms mental health, careers and home ownership for many years, study says

Having large student loan debts leads to lower job satisfaction, harms people’s physical and mental health and affects their lifelong finances, a study has found.

Việc vay nợ sinh viên lớn làm giảm sự hài lòng trong công việc, gây hại cho sức khỏe thể chất và tinh thần của con người và ảnh hưởng đến tài chính lâu dài của họ, một nghiên cứu đã chỉ ra điều này.

Such debts are more likely to make people delay buying a home and to mean that when they do take out a mortgage, they buy lower-value properties, the researchers say.

Những khoản nợ như vậy có nhiều khả năng làm cho mọi người trì hoãn việc mua nhà và có nghĩa là khi họ rút ra một khoản thế chấp, họ mua các tài sản có giá trị thấp hơn, các nhà nghiên cứu nói.

Owing large sums of money for university studies has a negative impact on the career decisions people make in their lives for years afterwards and even affects retirement plans, according to the report, based on the first survey of its kind globally.

Các khoản vay lớn cho việc học đại học có tác động tiêu cực đến quyết định nghề nghiệp của mọi người trong nhiều năm sau đó và thậm chí có ảnh hưởng đến kế hoạch nghỉ hưu của họ, theo như báo cáo, dựa trên khảo sát đầu tiên về vấn đề này trên toàn thế giới.

In particular, big loans deterred former students from launching entrepreneurial ventures, the researchers said.

Đặc biệt, các khoản vay lớn đã ngăn cản các cựu sinh viên đưa ra các dự án kinh doanh, các nhà nghiên cứu cho biết.

They also discovered that health, particularly mental health, appeared to be harmed by student loan debt, both during and after leaving university.

Họ cũng phát hiện ra rằng sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe tinh thần, dường như bị tổn hại bởi nợ vay sinh viên, cả trong và sau khi rời đại học.

To reach their findings, experts from the Centre for Global Higher Education, who are based at the UCL Institute of Education and the University of Michigan, reviewed existing research on the subject mostly from the US but also from England over the past 20 years. A rise in the tuition fees cap affected the results in England.

Để có được những phát hiện trên, các chuyên gia từ Trung tâm Giáo dục Đại học Toàn cầu, có trụ sở tại Học viện Giáo dục UCL và Đại học Michigan, đã xem xét các nghiên cứu hiện có về chủ đề chủ yếu đến từ những người chủ không chỉ đến từ Hoa Kỳ mà còn từ nước Anh trong 20 năm qua. Mức tăng trần học phí đã ảnh hưởng đến kết quả ở Anh.

“The academic literature unanimously finds that having student loan debt is linked negatively to home ownership, including owning lower-value properties. Student loan debt is likely to delay homeownership, too,” the authors said.

Các tác giả nói: “Tài liệu học thuật này nhất trí thấy rằng có khoản nợ vay sinh viên có liên hệ tiêu cực với việc sở hữu nhà, bao gồm việc sở hữu các tài sản có giá trị thấp hơn. Nợ vay của sinh viên cũng có khả năng trì hoãn việc sở hữu nhà.”

Such debt restricts career choices and leads to lower job satisfaction, although there was no consensus on whether it affects people’s earnings, the review found.

Nghiên cứu cho thấy các khoản nợ như vậy hạn chế sự lựa chọn nghề nghiệp và dẫn đến sự không hài lòng trong công việc, mặc dù không có sự đồng thuận về việc liệu các khoản vay sinh viên có ảnh hưởng đến thu nhập của mọi người hay không.

It also damages a person’s lifetime financial wellbeing, leading to lower levels of net worth, with people going through more financial distress, and with lower savings and retirement savings particularly those who did not complete their degree.

Nó cũng làm tổn hại đến sự thịnh vượng tài chính cá nhân, làm giảm giá trị ròng, trong đó có những người trải qua tình trạng đau khổ tài chính nhiều hơn, và tiết kiệm thấp hơn và cũng như khoản tiết kiệm nghỉ hưu thấp hơn đặc biệt là với những người không hoàn thành việc học của họ.

For women, such debt was more likely to mean putting off marriage and children, the study said.

Đối với phụ nữ, các khoản nợ như vậy có nhiều khả năng trì hoãn hôn nhân và đẻ con, nghiên cứu cho biết.

Prof Claire Callender of the UCL Institute of Education and Birkbeck, one of the co-authors, said: “The number of students relying on student loans to pay for their higher education is constantly rising, as is the amount they borrow. Yet we know little about the long-term consequences of this for society and individuals.

Giáo sư Claire Callender thuộc Viện Giáo dục UCL và Birkbeck, một trong những đồng tác giả, cho biết: “Số lượng sinh viên dựa vào các khoản vay sinh viên để trả cho giáo dục đại học của họ, cũng như số tiền họ vay, liên tục tăng lên. Tuy nhiên, chúng ta biết rất ít về hậu quả lâu dài của điều này đối với xã hội và cá nhân.

“What we do know from current research is concerning. Student loan debt seems to have a harmful effect on many aspects of graduates’ lives once they leave higher education.”

“Những gì chúng ta biết từ nghiên cứu hiện tại là rất đáng quan ngại. Nợ vay sinh viên dường như có ảnh hưởng xấu đến nhiều khía cạnh cuộc sống của sinh viên tốt nghiệp đại học sau khi họ ra trường.”

Source: https://www.independent.co.uk/news/education/education-news/student-loan-debt-harms-mental-health-careers-home-ownership-years-a8392326.html

WORD BANK:

lifelong [C2] (adj): lâu dài

be more likely to do sth [B1] (v): có nhiều khả năng làm gì

mortgage /ˈmɔːɡɪdʒ/ (n): khoản thế chấp

deter sb from doing sth /dɪˈtɜːr/ (v): ngăn cản ai làm gì

launch /lɔːntʃ/ [C1]  (v): đưa ra

entrepreneurial venture /ˌɒn.trə.prəˈnɜːrəl ˈventʃər/ [C2] (n): dự án kinh doanh

appear to do sth [B1] (v): dường như làm gì

unanimously /juːˈnænɪməslɪ/ [C2] (adv): một cách nhất trí

restrict /rɪˈstrɪkt/ [C1]  (v): hạn chế

consensus /kənˈsensəs/ [C2] (n): sự đồng thuận

wellbeing [C1] (n): sự thịnh vượng

net worth (n): giá trị ròng

putt off [B1] (v): trì hoãn

constantly /ˈkɒnstəntlɪ/ [B2] (adv): liên tục

consequence /ˈkɒnsɪkwəns/ [B2] (n): hậu quả

concerning [B2] (adj): đáng quan ngại

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular