Thứ Tư, Tháng Sáu 12, 2024
Google search engine
HomeNEWSHCMC will not ban motorbikes, promises leader

HCMC will not ban motorbikes, promises leader

Motorbike drivers get stuck in traffic jam on Ly Thai To Street of District 10, Ho Chi Minh City, on January 21, 2019. – Người lái xe máy bị kẹt xe trên đường Lý Thái Tổ, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 1 năm 2019.

Motorbikes would only be restricted and not banned when public transport is developed, the Ho Chi Minh City administration has assured.

Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã đảm bảo rằng xe máy sẽ không bị cấm mà chỉ bị hạn chế khi giao thông công cộng được phát triển.

Speaking to correspondents on Wednesday, HCMC People’s Committee Vice Chairman Tran Vinh Tuyen said the city would “not ban motorbikes because they’re a means for people to commute and to work.”

Phát biểu với các phóng viên hôm thứ tư vừa qua, Phó Chủ tịch UBND TP HCM ông Trần Vĩnh Tuyến cho biết thành phố sẽ “không cấm xe máy vì chúng là phương tiện để mọi người đi lại và làm việc.”

According to Tuyen, the city is currently focusing on developing the metro, bus rapid transit, river bus, and railway besides public bicycle services.

Theo ông Tuyến, thành phố hiện đang tập trung phát triển tàu điện ngầm, xe buýt nhanh, xe buýt đường sông và đường sắt bên cạnh các dịch vụ xe đạp công cộng.

Once they offer sufficient convenience, the public would naturally move away from motorbikes and switch to using them instead, he said.

Ông nói một khi các phương tiện công cộng trên cung cấp đủ tiện lợi, công chúng sẽ tự nhiên rời bỏ xe máy và chuyển sang sử dụng chúng thay vào đó.

“Only when we reach a stage in which the people feel that the public transport system is sufficiently convenient will the authorities restrict motorbikes.”

“Chỉ khi chúng đa đạt đến một giai đoạn mà người dân cảm thấy rằng hệ thống giao thông công cộng đủ thuận tiện thì chính quyền mới hạn chế xe máy.”

He said currently the city only encourages the use of public transport over motorbikes.

Ông cho biết hiện tại thành phố chỉ khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng hơn là xe máy.

Restricting motorbikes in the city is necessary since “there is no country where traffic is smooth with lots of motorbikes.”

Hạn chế xe máy trong thành phố là cần thiết vì “không có quốc gia nào mà giao thông thông suốt với quá nhiều xe máy”.

Tuyen said the city is planning its public transport in such a way that everyone could find a station within 500 meters (550 yards) of their doorstep.

Ông Tuyến cho biết thành phố đang lên kế hoạch cho giao thông công cộng làm sao để mọi người đều có thể tìm thấy một trạm trong vòng 500 mét (550 yard) trước cửa nhà.

The public transport system would be developed alongside retail services so that an underground metro station would have a mall for commuters to shop conveniently, he said.

Hệ thống giao thông công cộng sẽ được phát triển cùng với các dịch vụ bán lẻ để một ga tàu điện ngầm sẽ có một trung tâm thương mại để mua sắm thuận tiện, ông nói.

“We are re-planning the city’s underground space to implement this option. We’re striving to complete the first metro line by October 2020 to increase the rate of people using public transport to at least 15 percent from just 9.7 percent now.”

“Chúng tôi đang quy hoạch lại không gian ngầm của thành phố để thực hiện phương án này. Chúng tôi đang cố gắng hoàn thành tuyến tàu điện ngầm đầu tiên vào tháng 10 năm 2020 để tăng tỷ lệ người sử dụng phương tiện giao thông công cộng lên ít nhất 15% so với chỉ 9,7% hiện nay.”

HCMC, the country’s largest metropolis, has around 7.3 million motorbikes for its more than 8.4 million citizens, besides more than one million bikes brought by immigrants, according to its Department of Transport.

TP HCM, đô thị lớn nhất của cả nước, có khoảng 7,3 triệu xe máy cho hơn 8.4 triệu dân, bên cạnh hơn một triệu chiếc do người nhập cư mang theo, theo Sở Giao thông Vận tải.

Last month the department presented a proposal to increase use of public transport and restrict private vehicles on city streets.

Tháng trước, Sở [GTVT] đã đưa ra một đề xuất tăng cường sử dụng phương tiện giao thông công cộng và hạn chế phương tiện cá nhân trên đường phố.

The proposal, drafted by the Ministry of Transport’s Transport Development and Strategy Institute, asks the city to restrict and eventually ban motorbikes from a number of downtown areas like Districts 1, 3, 5, and 10 and the Phu My Hung and Thu Thiem urban areas from 2025.

Đề xuất, được soạn thảo bởi Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông của Bộ Giao thông Vận tải, yêu cầu thành phố hạn chế và cuối cùng cấm xe máy từ một số khu vực trung tâm thành phố như Quận 1, 3, 5 và 10 và các khu đô thị Phú Mỹ Hưng và Thủ Thiêm từ năm 2025.

Legal and transportation experts have railed against the ban, calling it “hasty” and “impossible,” given the current state of public transport. The city’s first metro line project, started in 2012, has been delayed multiple times due to lack of funds.

Các chuyên gia pháp lý và giao thông đã lên tiếng phản đối lệnh cấm, gọi đó là “vội vàng” và “bất khả thi”, với tình trạng giao thông công cộng hiện nay. Dự án tuyến tàu điện ngầm đầu tiên của thành phố, bắt đầu vào năm 2012, đã bị trì hoãn nhiều lần do thiếu vốn.

Source: https://e.vnexpress.net/news/news/hcmc-will-not-ban-motorbikes-promises-leader-3891039.html

WORD BANK:

correspondent /ˌkɒr.ɪˈspɒn.dənt/ (n): phóng viên

means /miːnz/ [B2] (n): phương tiện

commute /kəˈmjuːt/ [C1] (v): đi lại

metro /ˈmet.rəʊ/ (n): tàu điện ngầm

sufficient /səˈfɪʃ.ənt/ [B2] (adj): đủ

switch to /swɪtʃ/ [B1] (v): chuyển sang

implement /ˈɪm.plɪ.ment/ [B2] (v): thực hiện

strive /straɪv/ [C2] (v): cố gắng, nỗ lực

metropolis /məˈtrɒp.əl.ɪs/ (n): đô thị lớn

immigrant /ˈɪm.ɪ.ɡrənt/ [B2] (n): người nhập cư

proposal /prəˈpəʊ.zəl/ [B2] (n): đề xuất

draft /drɑːft/ [C1] (v): soạn thảo

downtown /ˌdaʊnˈtaʊn/ (n): khu trung tâm của thành phố

rail against/at sb/sth /reɪl/ (v): lên tiếng phản đối ai/cái gì

hasty /ˈheɪ.sti/ (adj): vội vàng


ỦNG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular